Przejdź do treści
Na zdjęciu mężczyzna w laboratorium - w Hali Wysokich Napięć

To jeszcze nie koniec nauki

Zdobywanie wiedzy się nie kończy

Studia podyplomowe to szansa na nowe umiejętności i kwalifikacje. W ten sposób możesz uzupełnić już zdobyte wykształcenie. W naszej ofercie znajdziesz kilkadziesiąt kierunków z różnych obszarów powiązanych z naukami technicznymi i nie tylko. Studia podyplomowe na PW najczęściej trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w czasie weekendowych zjazdów. Są też kierunki prowadzone w trybie hybrydowym oraz online. Wszystkie studia są płatne (zwykle koszty można dzielić na raty).

 

Wybierz z naszej oferty to, co Cię interesuje

Studia podyplomowe
spis alfabetyczny

To studia z prestiżową akredytacją ACCA. Program gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę case studies na zajęciach.
Innowacyjne studia, poświęcone dynamicznie rozwijającej się technologii, jaką jest druk 3D, jedne z pierwszych tego typu w Polsce. Studia są prowadzone przez najlepszych wykładowców Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktyków projektowania i wytwarzania 3D.
Zakres tematyczny studiów koncentruje się na KAIZEN jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: Just-In-Time, Lean Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance.
Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pod kierunkiem specjalistów prowadzących zajęcia pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością zawodową.
Zamierzasz z sukcesem wykorzystać bazy danych oraz analizę danych w praktyce? To studia dla Ciebie!
Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z bezpiecznym planowaniem i organizowaniem robót budowlanych.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy.
Studia przygotowują Cię do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy dużych zbiorów danych, zrozumiesz podstawy, cel i obszar zastosowania rezultatów takiej analizy. Zapoznasz się z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami związanymi z zagadnieniami Big Data.
Studia powinny zainteresować analityków biznesowych, analityków danych, architektów rozwiązań Big Data i wszystkie osoby, które interesuje tematyka przetwarzania danych i uczenia maszynowego.
Studia skierowane są przede wszystkim do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów.
Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych.
Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego.
Studia adresowane są głównie do eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Oferta jest skierowana do każdego, kto chce nie tylko poznać ale także nauczyć się w praktyce, na czym polega istota i struktura rynku nieruchomości, zarządzania i wyceny nieruchomości, inwestowania, rozliczenia kosztów oraz zastosowania narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami.
Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji.
To studia dla osób, które bez specjalistycznego wykształcenia chcą projektować własne, profesjonalne aplikacje oraz programy komputerowe, korzystając z platform No-Code.
Uzyskasz aktualną i przydatną wiedzę i nowe kwalifikacje związane z pracą rzeczoznawcy samochodowego.
Program stworzony został z myślą o osobach chcących stać się ekspertami mającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery.
Studia jest skierowane do pracowników elektrowni i elektrociepłowni oraz innych osób zainteresowanych problemami nowoczesnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.
To studia dla osób z wykształceniem wyższym, związanych zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni.
Jedyne studia podyplomowe z ćwiczeniami na reaktorze MARIA. Uczestnikami mogą być absolwenci wyższych szkół technicznych (mgr inż.) i absolwenci fizyki (mgr fizyki).
To roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym, współtworzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Energetyki Odnawialnej.
Będziesz zgłębiać różne aspekty ESG – od prawnych, przez finansowe, związane z raportowaniem, efektywnością energetyczną, zmianami klimatu, śladem węglowym i dekarbonizacją, inwestowaniem, certyfikowaniem i audytami budynków.
To międzynarodowe studia podyplomowe w języku angielskim. Program został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej.
Poznasz – w teorii i praktyce – zagadnienia związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną.
Zdobędziesz tu podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich.
Poznasz doświadczenia z praktyki gospodarczej z zakresu budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów.
Poznasz aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych oraz układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca.
Studia dla osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym bądź medycznym.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnej współpracy i sprawnego stosowania narzędzi i technik BIM.
W programie studiów znalazły się zagadnienia związane z ruchem kolejowym, aplikacjami telematycznymi, pojazdami, infrastrukturą, osobami o ograniczonej możliwości poruszania się, energią, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, aspektami formalnymi dopuszczania podsystemów do eksploatacji.
Poznasz tu podstawy cyberbezpieczeństwa i programowanie w języku Python, zabezpieczania sieci, komputerów, systemów informatycznych i aplikacji, testowania i audytowania sieci, systemów informatycznych oraz aplikacji, analizowania incydentów i cyberzagrożeń, zarządzania cyberbezpieczeństwem.
Poznasz nowoczesne techniki oraz metody zarządzania w gazownictwie.
Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach klinicznych.
Kierunek dla analityków biznesowych i inżynierów wymagań będących niezbędnym pomostem między biznesem a programistami.
Poznasz zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej.
Studia adresowane do inżynierów zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi.
Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE.
W ramach studiów będziesz realizować zajęcia dotyczące zasad wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kluczowe zalety programu to przede wszystkim struktura programu (kompaktowa forma studiów oparta o dwie komplementarne części – ogólnomenedżerską i ścieżkę specjalizacyjną).
Roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób, które sprawują funkcje menedżerskie w obszarach finansowych i chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania strategicznego finansami.
To program dla Ciebie, jeśli Twoim celem jest zdobycie wszechstronnej wiedzy biznesowej i umiejętności niezbędnych dla menadżera z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Studia przeznaczone dla kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami na produkcji.
Studia, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.
Studia dla osób zainteresowanych mechatroniką, czyli współczesnym kierunkiem projektowania i budowy urządzeń.
Celem studiów jest formułowanie na ich koniec problemu badawczego doktorskiego i wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym lub pzyjęcie do szkoły doktorskiej.
Studia dostarczą wiedzy teoretycznej oraz rozwiną praktyczne umiejętności umożliwiające aktywne, świadome i sprawne realizowanie działań związanych z modelowaniem statystycznym na przykładzie metod i rozwiązań dostępnych w oprogramowaniu SAS.
Program ma na celu wykształcenie eksperta, który sprosta wyzwaniom stawianym przez rynek pracy w związku z wielopłaszczyznową transformacją zachodzącą w sektorze mobilności.
Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii energetyki odnawialnej oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce odnawialnej.
Studia dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem fachowym do zarządzania historycznym dziedzictwem miast, którzy w sposób świadomy i odpowiedzialny pragną współtworzyć silne środowiska lokalne na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa.
Zyskasz podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.
Program dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, a nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.
Studia dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać metody projektowania systemów z bazami danych oraz podstawy eksploatacji takich systemów.
Program studiów dostosowany jest do wyzwań, przed jakimi stoją współcześni technolodzy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Studia są skierowane do inżynierów IT, którzy wkroczyli lub wkraczają na ścieżkę kierowniczą.
Uzyskasz wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych.
Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków w odniesieniu do mikro- i małych przedsiębiorstw, które korzystają z uproszczonych form opodatkowania oraz przedsiębiorstw podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości.
Zdobędziesz wiedzę ogólną na temat złożonych procesów rozwoju obszarów wiejskich, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w racjonalnej modyfikacji tych powiązań, a także wiedzę pogłębioną na temat rozwoju obszarów wiejskich.
Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, zgodnie ze standardami ACCA, przede wszystkim w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, skutecznie operującym na rynkach globalnych.
Studia obejmują zastosowanie technik programistycznych do specyficznych zastosowań związanych z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami podłączonymi do infrastruktury komunikacyjnej
Celem głównym studiów jest przygotowanie Cię do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.
Studia adresowane głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas studiów poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące działania oraz eksploatacji układów mechanicznych i mechtronicznych pojazdów, oceny stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych.
Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej.
Studia dostarczają podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat technik i procesów membranowych.
To studia dla osób z wykształceniem wyższym, związanych zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych oraz technologii nawierzchni.
W programie szereg zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową.
Program obejmuje 5 modułów: technologia tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw, przemysłowe zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca końcowa.
Program skierowany jest do ludzi o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do życia, chcących poszerzyć horyzonty oraz rozwinąć swoją działalność i stać się bardziej efektywnymi oraz konkurencyjnymi na rynku.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz zdobycie przez nich kompetencji dla rozwiązywania problemów przejścia od etapu zautomatyzowanej i zrobotyzowanej konwencjonalnie produkcji do etapu cyfryzacji i mechatronizacji.
Studia skierowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów eksploatacji, utrzymania ruchu oraz służb technicznych przedsiębiorstw z branży energetycznej i paliwowej, które eksploatują lub planują wybudować układy z turbinami gazowymi.
Program studiów umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, a także specjalistycznej w zakresie utrzymania, przebudowy i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, oceny ich stanu technicznego oraz nowoczesnych technik i technologii remontowych.
W ramach studiów przedstawione będą grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania, eksploatacją oraz projektowaniem uzbrojenia strzeleckiego i amunicji.
Studia dla kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych.
Program rozwija kompetencje związane z analizą danych w obszarze pracy z danymi.
Uzyskujesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami, ekonomii, prawa, podstaw budownictwa i kosztorysowania.
Studia pozwolą na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz poszerzenie zakresu wiedzy w dziedzinach bezpośrednio niezwiązanych z tematyką lotniczą, których rola w lotnictwie rośnie od kilku lat bardzo znacząco.
Studia są adresowane zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku.
Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz tu umiejętności praktyczne, istotne w codziennej pracy zarządców nieruchomości.
Studia dla osób zainteresowanych tematami zrównoważonego rozwoju, CSR czy gospodarki w obiegu zamkniętym.
Studia dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach kolejowych czy zarządzania projektami.
Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami bez względu na wykształcenie.
Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.
Studia stanowią kompleksowy program rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania informatyką w firmach i innych instytucjach.
Studia uczą wykorzystywania usług i narzędzi chmurowych do wsparcia procesów w organizacji.