Przejdź do treści

HR Excellence in Research

W marcu 2021 roku nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie HR Excellence in Research. Przyjmując to wyróżnienie, wzięliśmy na siebie obowiązek stałego podnoszenia standardów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz gotowość poddawania się ocenie zagranicznych ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską.

Zespół ds. wdrażania strategii HRS4R w ramach realizacji procesu wdrażania na Politechnice Warszawskiej strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) oraz polityki OTM-R, wspierany przez Grupę Monitorującą oraz Komitet Sterujący, podjął szereg działań. W pracach Zespołu bardzo dużą rolę odegrała współpraca z wieloma jednostkami Uczelni: Wydziałami, biurami, działami, centrami, zespołami.

Działania Politechniki Warszawskiej w obszarze wdrożenia strategii HRS4R

I. Podniesienie poziomu znajomości przez pracowników Politechniki Warszawskiej mechanizmów finansowania badań naukowych.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Upowszechnianie wśród pracowników PW wiedzy o mechanizmach finansowania badań naukowych poprzez bezpośrednie wsparcie osób składających wnioski i realizujących projekty, zbieranie i analizę danych na temat wniosków składanych i projektów realizowanych przez pracowników PW, dystrybucję informacji na temat konkursów i aktywności projektowej pracowników PW.
 • Przygotowanie analizy aktywności projektowej pracowników Uczelni w latach 2018-2021 z podziałem na źródła finansowanie konkursów (krajowe, międzynarodowe).
 • Przygotowanie założeń Programu Mentoringu Projektowego w Politechnice Warszawskiej, którego celem jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych i w rezultacie zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie jakości realizacji projektów naukowych poprzez porady udzielane przez doświadczonych mentorów, którzy osiągnęli znaczne sukcesy w pozyskiwaniu grantów badawczych.

II. Podejmowanie przez pracowników działań na rzecz popularyzacji wiedzy naukowej w społeczeństwie.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Modernizacja strony internetowej Uczelni www.pw.edu.pl - tak, aby lepiej wyeksponować tematy poświęcone badaniom i nauce. Przygotowane materiały powstają we współpracy z członkami społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, a ich zawartość umożliwia zapoznanie się z wynikami prac badawczych szerokiej rzeczy odbiorców, w tym przedstawicielom mediów.
 • Aktywne prowadzenie kanałów uczelni w mediach społecznościowych (w języku polskim, języku angielskim albo mieszanych językowo).
 • Wykorzystywanie części strony www poświęconej badaniom i nauce (działy Badania i Współpraca) na prezentowanie w przystępnej formie danych liczbowych i najważniejszych faktów o działalności badawczo-naukowej Uczelni (w tym wzmacnianie sieci uczelnianych stron za sprawą przyjaznych linkowań i przekierowań).
 • Wzmacnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej (takich jak biuletyn, mailingi, fora do wymiany informacji), dzięki którym możliwa jest i będzie skuteczniejsza wymiana informacji o projektach B+R prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, a także działaniach w ramach wdrażania strategii HRS4R.

III. Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych do prowadzenia badań naukowych.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Przeprowadzenie badania społecznego „Znajdź w PW”, którego celem było poznanie potrzeb i wymagań społeczności Politechniki Warszawskiej na temat zasobów aparatury naukowo-badawczej.
 • Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej oraz Zespołu Projektowego Katalogu Aparatury i Zasobów PW.
 • Zaawansowane prace nad identyfikacją i zdefiniowaniem poszczególnych kategorii obiektów, które będą uwzględnione w Katalogu Aparatury i Zasobów PW. Opisane zasoby mają nie ograniczać się jedynie do aparatury naukowo-badawczej, w zestawieniu mają pojawić się również informacje o dostępnych środowiskach obliczeniowych i oprogramowaniu, urządzeniach obróbczych i wytwórczych, możliwych usługach w zakresie Research and Development oraz lista grup badawczych działających w Politechnice Warszawskiej (działanie w toku).

IV. Postrzeganie przez pracowników Politechniki Warszawskiej jako stabilnego miejsca zatrudnienia.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Dostosowanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych Politechniki Warszawskiej (statut, regulamin pracy, regulamin wynagradzania) do prawa krajowego i dyrektyw europejskich. Zgodnie z nimi pierwsza umowa o pracę na Politechnice może być podpisana nawet na 4 lata, a druga umowa może być umową na czas nieokreślony, co sprzyja określeniu Politechniki Warszawskiej jako pracodawcy zapewniającemu stałość i przewidywalność zatrudnienia.
 • Publikacja na stronie internetowej Uczelni (w języku polskim i angielskim) najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Politechnice Warszawskiej.
 • Wyrównanie się wskaźnika umów na czas określony w stosunku do umów na czas nieokreślony (w ciągu ostatnich 2 lat).
 • Planowane na najbliższy czas szkolenie z Prawa pracy kierowane do władz jednostek, w których kompetencjach znajduje się realizacja procesu zatrudniania w PW.

V. Wzmocnienie roli przełożonego jako osoby wspierającej rozwój zawodowy podwładnych.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Analiza działań komisji konkursowych w zakresie zapewnienia właściwej oceny kandydata pod kątem jego kwalifikacji akademickich, żeby usprawnić prace komisji rekrutacyjnych oraz umożliwić utworzenie poradnika dobrych praktyk dla komisji konkursowych w Politechnice Warszawskiej.
 • Zebranie danych niezbędnych do opracowania „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Warszawskiej”.
 • Przedstawienie testowanych rozwiązań mających poprawić wskaźniki w procesie rekrutacji.
 • Promowanie roli bezpośredniego przełożonego we wszystkich działaniach służących rozwojowi zawodowemu podległych pracowników, do których należy m.in. udział w programach i konkursach realizowanych w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

VI. Oferowanie osobom zatrudnionym w PW możliwości stałego rozwoju zawodowego poprzez dostęp do szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji.

Dotychczas realizowane zadania to m in.:

 • Opracowywanie wersji elektronicznej Informatora centralizującego dane dotyczące szkoleń naukowych organizowanych przez wszystkie jednostki Politechniki Warszawskiej.
 • Oferowanie dużej liczby programów i konkursów wspierających rozwój naukowy pracowników i doktorantów realizowanych w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (m.in. granty na badania i finansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne).
 • Organizacja dla nauczycieli akademickich indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi i coachami dotyczących rozwoju kariery, komunikacji interpersonalnej oraz budowy dobrostanu osobistego (omawianie planów dalszego rozwoju zawodowego, pogłębianie samoświadomości w obszarze współpracy w zespole, mocnych stron oraz komunikacji interpersonalnej, porady na temat sposobów walki ze stresem, budowania kariery zgodnej z wartościami i wdrażania działań prewencyjnych przed wypaleniem zawodowym).
 • Organizacja warsztatów dla młodych naukowców „Trening uważności młodego naukowca”.

VII. Zapewnienie pracownikom ochrony prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej.

Dotychczas realizowane zadania to m.in.:

 • Organizacja bezpłatnych szkoleń i warsztatów informujących społeczność akademicką w zakresie prawa własności intelektualnej. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez ekspertów z kancelarii rzeczników patentowych oraz specjalistów z PW. Szkolenie składa się z kilku bloków tematycznych: własność intelektualna, rodzaje praw własności przemysłowej, prawa i obowiązki wynikające z posiadanych praw wyłącznych, umowy jako regulacje kształtujące prawa i obowiązki. Warsztat zawiera informacje z zakresu: regulacji dotyczących praw własności intelektualnej w Politechnice Warszawskiej, patentów i zleceń w systemie POLON oraz umów z przemysłem.
 • Organizacja szkoleń „Zarządzenie własnością intelektualną oraz prawem autorskim na Uczelni". Zajęcia były realizowane przez firmę zewnętrzną, poruszane na nich były zagadnienia w zakresie podstaw prawnych, utworów i utworów naukowych, uprawnień instytucji naukowej jako pracodawcy oraz naukowca jako autora utworu, korzystania z twórczości, prac dyplomowych studentów jako utworów prawa autorskiego, plagiatu i innych naruszeń prawa autorskiego, odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich na uczelni, programów antyplagiatowych funkcjonujących na uczelni oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Organizacja szkoleń „Komercjalizacja wyników badań naukowych w sektorze surowcowym”. Podczas szkoleń zostały poruszone tematy z zakresu składania wniosków patentowych oraz własności intelektualnej.
 • Stała dostępność w Politechnice Warszawskiej wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz udzielanie przez nich wsparcia naukowcom z PW (niezależnie od harmonogramu szkoleń).

Najważniejsze informacje o wyróżnieniu HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznaje instytucjom wyróżnienie HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz mających przejrzyste procesy rekrutacji.

O przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię, przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca

To dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. 
Karta dotyczy wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich kariery
i obejmuje wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od formy zatrudnienia, statusu prawnego ich pracodawcy, organizacji lub instytucji, w której praca jest wykonywana.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter relacji pomiędzy naukowcami a pracodawcami sprzyjał badaniom naukowym poprzez przekazywanie, dzielenie się oraz rozpowszechnianie wiedzy i rozwoju technologicznego, a także wspierał rozwój kariery naukowej.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Kodeks opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Obejmuje on ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy zatrudnianiu lub rekrutacji naukowców.
Te zasady i wymagania, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów do pracy naukowej. Kodeks stanowi uzupełnienie zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Posiadanie wyróżnienia HR Excellence in Research oznacza:

 • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i badawczo rozwojowej (B+R),
 • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
 • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE
  np. Horyzont 2020. W tym programie zapisy dotyczące Karty i Kodeksu zostały zamieszczone w umowie grantowej (grant agreement) zawieranej przez instytucje uczestniczące w projektach i Komisję Europejską. Artykuł 32 tej umowy zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. W szczególności wymóg ten dotyczy zasad opisujących warunki zatrudnienia naukowców, przejrzystość procesów rekrutacyjnych oraz rozwój kariery naukowej.

Euraxess Poland

Europejska Karta Naukowca (informacje)

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (informacje)

Europejska Karta naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji

HRS4R & OTM-R

W ramach podjętych w okresie od 5 lutego do 27 kwietnia 2018 r. przez władze uczelni inicjatyw zmierzających do wyłonienia Zespołu ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R można wymienić:

 • analizę dokumentacji dotyczącej aspektów merytorycznych procesu wdrożenia w celu właściwego kompetencyjnie doboru członków zespołu,
 • przeprowadzenie spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni mających na celu  wyłonienie członków Zespołu ds. wdrożenia,
 • zainicjowanie procesu powołania Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Efektem podjętych inicjatyw było powołanie w dniu 14 maja 2018 roku Decyzją Nr 69/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej Zespołu ds. wdrożenia. Powołano również dwudziestu Pełnomocników wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych uczelni, których zadaniem było wsparcie prac Zespołu ds. wdrożenia w przeprowadzeniu badań ankietowych naukowców i doktorantów. Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu został powierzony Prorektorowi ds. ogólnych.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, który objął funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w dniu 1 września 2020 roku, postanowił wzmocnić działania prowadzące do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu podjął decyzję opowołaniu Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Pełnomocnika ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R. Powołanie Komitetu Sterującego zapewni nadzór nad procesami związanymi z wdrożeniem Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R w Politechnice Warszawskiej. Umożliwi wdrażanie działań naprawczych w odniesieniu do rekomendacji Grupy Monitorującej oraz Zespołu ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, oraz pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem w procesie wdrażania. Powołanie Grupy Monitorującej da zapewnienie prawidłowego monitoringu harmonogramu wdrażania strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, oraz identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z procesem wdrażania.  

Grupa Monitorująca będzie odpowiedzialna za analizę czynników mających wpływ na proces wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Zespół

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia od dnia 01.09.2020 r.:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor,
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, Prorektor ds. Ogólnych,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki,
 • prof. dr hab. inż. Arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów,
 • prof. dr hab.. inż. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju,
 • prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich,
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Prorektor ds. Filii w Płocku.

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia do dnia 30.08.2020 r.:

 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor,
 • prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych.

Zespół ds. wdrożenia

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR, którzy weszli w skład Grupy Monitorującej.

Zespół

 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska – Przewodnicząca Zespołu, Wydział Zarządzania,
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska – Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • Grażyna Kosikowska – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Agata Kujawa – Biuro Spraw Osobowych,
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,
 • prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik – Wydział Elektryczny,
 • dr hab. Sylwester Robak – Wydział Elektryczny,
 • Maciej Kachniarz – Przedstawiciel doktorantów,
 • Agnieszka Dymicka – Zespół ds. Nauki.

Grupa monitorująca

 • dr Radosław Puchta – Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • dr inż. arch. Maciej Czarnecki – Wydział Architektury,
 • dr inż. Mariola Nowacka – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock),
 • dr hab. inż. Marek Gliński – Wydział Chemiczny,         
 • mgr Grzegorz Mańko – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • dr hab. inż. Dariusz Baczyński – Wydział Elektryczny,
 • mgr Marzena Szafarowicz – Wydział Elektryczny,
 • Martyna Galanciak – Wydział Fizyki,
 • mgr inż. Jakub Markiewicz – Wydział Geodezji i Kartografii,
 • dr inż. Jarosław Olszak – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 • dr hab. inż. Andrzej Krasiński – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
 • dr inż. Tomasz Piotrowski – Wydział Inżynierii Lądowej,
 • dr inż. Bartosz Michalski – Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni – Wydział Inżynierii Produkcji,
 • dr inż. Mariola Nowacka – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock),
 • prof. dr hab. Janina Kotus – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
 • dr inż. Antoni Kopyt – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni – Wydział Mechatroniki,
 • mgr inż. Krzysztof Ćwik – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
 • mgr inż. Karol Nehring – Wydział Transportu,
 • dr inż. Danuta Rojek – Wydział Zarządzania.

Decyzją nr 338 /2023 Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby został powołany pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Strategii Human Resources Strategy for Researchers: dr hab. inż. Agatę Pierścieniak, prof. uczelni. W ramach realizacji procesu wdrażania w Politechnice Warszawskiej strategii Human Resources Strategy for Researchers oraz polityki OTM-R decyzją nr 19/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej powołane zostały: Komitet Sterujący, Grupa Monitorująca oraz Zespół ds. wdrożenia strategii HRS4R.

Komitet Sterujący

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski,
 • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk,
 • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak,
 • prof. dr hab. inż. Robert Zalewski,
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni.

Grupa Monitorująca

 • dr inż. Danuta Rojek, koordynator – Wydział Zarządzania,
 • dr Małgorzata Stawicka – Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • dr inż. arch. Maciej Czarnecki – Wydział Architektury,
 • dr inż. Mariola Nowacka – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
 • prof. dr hab. inż. Marek Gliński – Wydział Chemiczny,
 • mgr Grzegorz Mańko – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • dr hab. inż. Dariusz Baczyński – Wydział Elektryczny,
 •  mgr Marzena Szafarowicz – Wydział Elektryczny,
 •  Martyna Galanciak – Wydział Fizyki,
 • dr inż. Jakub Markiewicz – Wydział Geodezji i Kartografii,
 • dr inż. Jarosław Olszak – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 • dr hab. inż. Andrzej Krasiński – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
 • dr hab. Tomasz Piotrowski – Wydział Inżynierii Lądowej,
 • dr inż. Bartosz Michalski – Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni – Wydział Mechaniczny Technologiczny,
 • prof. dr hab. Janina Kotus – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
 • dr inż. Antoni Kopyt – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni – Wydział Mechatroniki,
 • mgr inż. Krzysztof Ćwik – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
 • mgr inż. Karol Nehring – Wydział Transportu.

Zespół ds. wdrożenia strategii HRS4R

 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska – przewodnicząca Zespołu,
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik,
 • dr Agnieszka Dymicka,
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,
 • mgr Monika Jobczyk,
 • r.pr. Edyta Olszewska
 • mgr Agata Kujawa,
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem,
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni,
 • mgr Iwona Socik,
 • Karina Wierzbicka,
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek,
 • lic. Anna Kmieć,
 • przedstawiciel Rady Doktorantów.

Harmonogram

16 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisuje i wysyła deklarację poparcia dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wydaje Decyzję Nr 69/2018 powołującą w Politechnice Warszawskiej Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej powierza nadzór merytorycznego nad pracami Zespołu prof. dr hab. inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu Prorektorowi ds. ogólnych.

15 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt powołuje dwudziestu Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R (link do strony)

6 czerwca 2018 r. – 10 grudnia 2018 r.

Nadzór nad pracami Zespołu ds. wdrożenia sprawuje prof. dr hab. Wojciech Wawrzyński  Prorektor ds. Ogólnych.

31 stycznia 2019 r

Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt akceptuje przygotowaną dokumentację aplikacyjną, w tym Plan Działań oraz Strategię HRS4R.

październik - listopad 2020

Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba podejmuje działania mające na celu zoptymalizowanie procesu prowadzącego do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu powołuje Komitet Sterujący i Grupę Monitorującą.

Szczegółowy harmonogram prac       

6 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:  

 • przybliżenie założeń planowanego wdrożenia oraz  korzyści płynących z uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research,
 • przedstawienie działań dotychczas zrealizowanych i pozostających do realizacji przy współudziale powołanych Pełnomocników. 

Efekty spotkania:            

 • opracowanie harmonogramu spotkań i przesłanie do akceptacji członkom Zespołu,
 • przeprowadzenie analizy prawodawstwa krajowego i instytucjonalnego pod kątem wdrożenia w Politechnice Warszawskiej wyróżnienia Excellence in Research, zidentyfikowano łącznie ok. 150 aktów prawnych, które zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z zasadami Karty i Kodeksu,
 • wstępne opracowanie kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników prowadzących działalność naukową,
 • wyznaczenie terminu przeprowadzenia pilotażu ankiety wśród członków Zespołu i Pełnomocników do dnia  8 czerwca 2018 roku,
 • wyznaczenie terminu przesłania ankiety do pracowników uczelni do dnia 11 czerwca 2018 roku,
 • przygotowanie koncepcji strony www dedykowanej wdrożeniu Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R do dnia 4 lipca 2018 roku,
 • podjęcie inicjatywy zmierzającej do uruchomienia intranetu w celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi członkami zaangażowanymi w proces wdrożenia,
 • zainicjowanie prac mających na celu opracowanie materiałów informujących społeczność akademicką o podejmowanych przez Politechnikę Warszawską działaniach wdrożeniowych,
 • ustalenie terminów kolejnych spotkań na dzień  8 czerwca 2018 r. i 4 lipca 2018 r.

8 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:

 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród członków Zespołu ds. wdrożenia,
 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród Pełnomocników,

Efekty spotkania:

         do dnia 10.06.2018 r.:

 • zgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt do kwestionariusza ankiety oraz procesu ankietowego,
 • przygotowanie treści zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu ankietowym,
 • przygotowanie bazy adresów mailowych do wysłania ankiety,
 • ustalenie terminu wysłania ankiety on-line na dzień 11 czerwca 2018 r.,
 • wyznaczenie terminów monitów przypominającym o wypełnieniu ankiety na dzień: 18 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r., 28 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza przeprowadzonego procesu ankietowego,
 • wstępna prezentacja wyników badań.

Efekty spotkania:

 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z praktykami stosowanymi na Politechnice Warszawskiej w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca  w obszarze: ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: ogólne zasady i wymagania Kodeksu z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • ustalenie terminów:
  do dnia 30.07.2018 r. przygotowanie i rozesłanie członkom Zespołu ds. wdrożenia ankiety dla doktorantów,
  do dnia 10.08.2018 r. przeprowadzenie pilotażu ankiety, zgłaszanie uwag, korekta ankiety.
  Ustalono termin badania ankietowego doktorantów: 17 września 2018 r. – 22 października 2018 r. oraz terminy monitów na: 24 września 2018 r., 1 października 2018 r., 8 października 2018 r., 15 października 2018 r.
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 12 września 2018 r.

12 września 2018 r. 

Cel spotkania:

 • informacja o przeprowadzonych badaniach ankietowych,
 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców.

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 12 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazując, że powyżej 80% pozytywnych odpowiedzi dotyczyło takich obszarów jak: wolności badań naukowych; zasady etyczne; odpowiedzialność zawodowa; upowszechnianie; wykorzystywanie wyników; odpowiedzialność; zasady dobrej praktyki,
 • w badaniach naukowych; kontynuacja rozwoju zawodowego. Ustalono, że te obszary nie wymagają działań naprawczych,
 • sformułowano wniosek o korzystniejszej ocenie realizacji pracy naukowej w porównaniu ze sprawami organizacyjnymi,
 • zaproponowano działania naprawcze w obszarach, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60%,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 8 października 2018 r.

8 października 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące pracodawców i grantodawców.

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 19 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski i zasygnalizowano, że najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły kryteria finansowania i wynagradzania. Kolejnymi najkorzystniej ocenianymi były: zasada niedyskryminacji, systemy oceny pracowników, wpływ na organy decyzyjne,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 80% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 22 października 2018 r.

22 października 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza kryterium: Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 9 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazujące, że w odniesieniu do procesów rekrutacji, badani najkorzystniej ocenili przejrzystość oraz jasne zasady,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 5 listopada 2018 r.

5 listopada 2018 r.

Cel spotkania:

 • opracowanie koncepcji przygotowania raportu do KE.

Efekty spotkania:

 • sformułowano wnioski rekomendujące promowanie istniejących rozwiązań w uczelni szczególnie w odniesieniu do praw własności intelektualnej, rozwoju pracownika poprzez szeroką ofertę szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji,
 • zidentyfikowane tendencje wynikające z badania w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, wieku i stażu,
 • sformułowano wniosek, że cechą charakterystyczną odpowiedzi udzielanych przez respondentów w podziale na płeć jest częstsze korzystanie ze zdecydowanych odpowiedzi na skraju skali przez kobiety i częstsze korzystanie ze środka skali przez mężczyzn,
 • sformułowano wnioski potwierdzające, że spośród wszystkich 40 kryteriów najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły standardy PW dotyczące finansowania, wolności badań naukowych, stosowanych zasad etycznych, odpowiedzialności zawodowej oraz braku dyskryminacji,
 • w wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawa krajowego i instytucjonalnego sformułowano wnioski uwzględnione  w raporcie oraz zidentyfikowano katalog dobry praktyk wdrożonych w uczelni,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na 10 grudnia 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza zidentyfikowanych luk oraz zaplanowanych działań do strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Efekty spotkania:

 • podsumowanie dotychczas wykonanych działań,
 • ustalenie ostatecznej wersji raportu celem przekazania do Komitetu Sterującego,
 • ustalenie terminu zakończenia konsultacji, wnoszonych uwag i uzupełnień do raportu w terminie do 15 stycznia 2019 r.,
 • ustalenie terminu przesłania do KE Gap Analysis & OTM-R, Action Plan na dzień 1 lutego 2019 r.,
 • przesłanie do KE: Gap Analysis (Charter and Code Checklist) & OTM-R, Action Plan za pomocą platformy EURAXESS.

październik - listopad 2020

Cel podjętych działań:

 • aktualizacja ilościowa i jakościowa dokumentacji związanej z ubieganiem się przez Politechnikę Warszawską o wyróżnienie  HR Excellence in Research, optymalizacja procesu.

Efekty podjętych działań:

 • powołanie Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Koordynatora ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R,
 • aktualizacja danych dotyczących profilu uczelni wg stanu na dn. 31 grudnia 2019 r. w zakresie: liczby pracowników naukowych, doktorantów i studentów, funduszy na badania naukowe, informacji o uczelni,
 • aktualizacja terminów realizacji poszczególnych działań w ramach wdrożenia,
 • aktualizacja wskaźników monitorujących proces wdrożenia poszczególnych działań,
 • przygotowanie informacji na stronę internetową Politechniki Warszawskiej dedykowaną wdrażaniu Strategii HRS4R i Polityki OTM-R w wersji polskiej i angielskiej,
 • opracowanie skróconej wersji raportu z przeprowadzonych badań ankietowych.

16 grudnia 2021 r.

Cel spotkania:

 • omówienie zobowiązań wynikających z otrzymanego wyróżnienia,
 • przedstawienie działań zrealizowanych oraz wskazanie obszarów zadań do zrealizowania w najbliższym terminie.

Efekty spotkania:

 • zaplanowanie pracy w formie podzespołów odpowiedzialnych za wyznaczone obszary działań Zespołu ds. wdrożenia HRS4R,
 • przygotowanie Zespołu do pracy w strukturze powołanych przez Rektora Politechniki Warszawskiej ciałach kolegialnych.

7 lutego 2022 r.

Cel spotkania:

 • przedstawienie powołanych decyzjami nr 18/2022 oraz 19/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej ciał kolegialnych w zakresie wdrażania Human Resources Strategy for Researchers: pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Strategii HRS4R, Komitet Sterujący, Grupa Monitorująca oraz Zespół ds. wdrażania w Politechnice Warszawskiej strategii Human Resources Strategy for Researchers oraz polityki OTM-R,
 • omówienie dotychczasowych działań Biura Karier, Biblioteki Głównej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) w zakresie zadań wynikających z planu działań.

Efekty spotkania:

 • zapewnienie naukowcom w Politechnice Warszawskiej doradztwa zawodowego na każdym etapie kariery oraz możliwości rozwoju zawodowego w postaci indywidualnych konsultacji oraz zrealizowanego przez Biuro Karier Treningu uważności młodego naukowca,
 • analiza aktywności publikacyjnej pracowników Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem osiągnięć współautorskich w odniesieniu do dorobku naukowego;
 • organizowane bezpłatne szkolenia dla pracowników Politechniki Warszawskiej pn.: Ochrona praw własności intelektualnej, przybliżenie pracownikom naukowym zakresu działań CZIiTT, w tym: komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań opracowywanych na Politechnice Warszawskiej, zapewnianie dostępu do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych PW, łączenie ekspertów z Uczelni z partnerami biznesowymi zainteresowanymi wykorzystaniem nowych rozwiązań,
 • podjęcie inicjatywy mającej na celu informowanie społeczności akademickiej o podejmowanych przez Politechnikę Warszawską działaniach wdrażanych w ramach zadań Zespołu.

8 marca 2022 r.

Cel spotkania:

 • ustalenie wskaźników aktywności publikacyjnej naukowców z Politechniki Warszawskiej;
 • wskazanie możliwości realizacji spotkań informacyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej dla społeczności Politechniki Warszawskiej.

Efekty spotkania:

 • analiza aktywności publikacyjnej, w tym dział współautorskich publikowanych przez naukowców z afiliacją Politechniki Warszawskiej;
 • identyfikacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla społeczności akademickiej w zakresie ochrony własności intelektualnej realizowanych w Uczelni;
 • dokonano analizy prac realizowanych i planowanych przez Dział Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW w zakresie praw własności intelektualnej;
 • zaplanowanie następnych priorytetowych prac Zespołu.

6 kwietnia 2022 r.

Cel spotkania:

 • omówienie wskaźników i celach uwzględnionych w planie działania w zakresie opracowania wersji elektronicznej informatora szkoleń naukowych;
 • zgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt do kwestionariusza oraz ustalenie procesu ankietowego w zakresie postępowania konkursowego w Politechnice Warszawskiej;
 • przedstawienie działań zrealizowanych oraz wskazanie obszarów zadań do zrealizowania w najbliższym terminie.

Efekty spotkania:

 • analiza niezbędnych do podjęcia działań w zakresie opracowania wersji elektronicznej informatora centralizującego dane dotyczące szkoleń organizowanych przez jednostki Uczelni;
 • ustalenie problematyki postępowania konkursowego w PW oraz wykazanie dotychczasowej realizacji zadań wynikających z planu działania Uczelni;
 • analiza działań mających umożliwić opracowanie Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Warszawskiej;
 • wstępne opracowanie pytań kierowanych do jednostek biorących czynny udział w procesie zatrudniania nauczycieli akademickich;
 • zaplanowanie dalszych prac Zespołu.

12 maja 2022 r.

Cel spotkania:

 • omówienie możliwości uwzględniających wymienione w planie działania cele i wskaźniki w zakresie opracowania wersji elektronicznej informatora szkoleń naukowych;
 • ustalenie procesu analizy postępowań konkursowych w Politechnice Warszawskiej;
 • przedstawienie działań zrealizowanych w zakresie realizacji planu działania w zadaniu dotyczącym ulepszeniu procesu konkursowego w Uczelni.

Efekty spotkania:

 • przedstawienie przez kierownika Działu Szkoleń Politechniki Warszawskiej planowanych działań w zakresie opracowania wersji elektronicznej informatora centralizującego dane dotyczące szkoleń organizowanych przez jednostki Uczelni;
 • przedstawienie możliwości opracowania Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Warszawskiej na podstawie rozesłanego do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz prodziekanów ds. nauki kwestionariusza w sprawie przeprowadzania postępowań konkursowych;
 • zaplanowanie dalszych prac Zespołu.

7 czerwca 2022 r.

Cel spotkania:

 • analiza odpowiedzi otrzymanych z podstawowych oraz ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie postępowań konkursowych w Politechnice Warszawskiej;
 • przedstawienie działań planowanych na okres wakacyjny.

Efekty spotkania:

 • przedstawienie odpowiedzi otrzymanych od kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz prodziekanów ds. nauki w zakresie przeprowadzania postępowań konkursowych zarówno w obszarze przygotowywania konkursu, jak i prac komisji konkursowych;
 • dyskusja i podjęcie współpracy z jednostkami Politechniki Warszawskiej w działaniach poprawiających wskaźniki w procesie rekrutacji oraz innych zadań obejmujących zakres postępowań konkursowych w Uczelni;
 • zaplanowanie dalszych prac Zespołu w podzespołach w okresie wakacyjnym uwzględniając okres urlopowy.

11 października 2022 r.

Cel spotkania:

 • podsumowanie realizowanych działań w zakresie procesu zatrudniania nauczycieli akademickich;
 • omówienie utworzenia Elektronicznego informatora szkoleń.

Efekty spotkania:

 • analiza odpowiedzi otrzymanych z podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących działań w obszarze przygotowywania konkursu i prac komisji konkursowych;
 • dyskusja w zakresie dobrych praktyk stosowanych w procesie rekrutacji w Politechnice Warszawskiej oraz poza Uczelnią;
 • przedstawienie testowanych w PW rozwiązań mających poprawić wskaźniki w procesie rekrutacji;
 • dyskusja na temat Elektronicznego informatora szkoleń w Politechnice Warszawskiej.

Kontakt

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
 
Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 149b
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 7424
e-mail: prorektor.nauka@pw.edu.pl