Opublikowano: 14.10.2021 10:01

Sukcesy w IV edycji konkursu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Jury konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością doceniło trzy prace zrealizowane na naszym Wydziale Architektury.

Zdjęcie prof. Bolesława Stelmacha - Dyrektora NIAiU gratulującego nagrody Stanisławowi Tomaszewskiemu

Prof. Bolesław Stelmach - Dyrektor NIAiU i Stanisław Tomaszewski - laureat głównej nagrody, fot. NIAiU

Główną nagrodę w kategorii projektowa praca magisterska otrzymał Stanisław Tomaszewski za pracę pt. „Ożywianie zdegradowanych obszarów miasta na przykładzie Huty Warszawa” (promotor: prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell).

Ikona cytatu

Nagrodę przyznano za udaną próbę przywrócenia miastu i jego mieszkańcom zdegradowanych terenów poprzemysłowych obszaru Huty Warszawa.

Projekt, poparty szerokimi analizami przeprowadzonymi w różnych skalach urbanistycznych, jest koncepcją budowy struktury mieszkaniowej jako podstawowego komponentu układów miejskich. Wzbogaca podstawowe decyzje projektowe w skali urbanistycznej interesującymi przykładami rozwiązań przestrzeni publicznej i ciągów komunikacyjnych.

Fragment nagrodzonego projektu

projekt: Stanisław Tomaszewski

W tej samej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia, oba absolwentkom Politechniki Warszawskiej.

Agnieszka Barańska otrzymała je za pracę pt. „Liniowe nieużytki miejskie jako szansa na rozwój ogólnomiejskich systemów przestrzeni publicznych. Projekt parku linearnego wzdłuż rezerw terenowych Trasy Tysiąclecia w Warszawie” (promotor: dr inż. arch. Artur Jerzy Filip).

Ikona cytatu

Projekt wyróżniono za identyfikację problemu odtwarzania ciągłości struktur urbanistycznych miasta poprzez wskazanie na przykładzie Warszawy różnorodnych sposobów zagospodarowania jej liniowych nieużytków, będących obecnie miejscami przestrzennej niespójności i obszarami dezintegracji społecznej.

Fragment wyróżnionego projektu

projekt: Agnieszka Barańska

Katarzyna Gromek została wyróżniona za pracę pt. „ Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” (promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska).

Ikona cytatu

Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę scalenia zdezintegrowanych układów urbanistycznych poprzez niskobudżetowe interwencje funkcjonalno-przestrzenne, pozostające w zasięgu możliwości realizacyjnych mieszkańców.

Fragment wyróżnionego projektu

projekt: Katarzyna Gromek

Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów studiów magisterskich. Ma na celu promocję najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania w swoich pracach magisterskich tematu przestrzeni wspólnych i publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Pełna lista tegorocznych nagrodzonych znajduje się na stronie NIAiU