Przejdź do treści

Wymiana międzynarodowa

Studenci PW mogą skorzystać z programów Erasmus+ i ATHENS oraz umów bilateralnych.

Korzyści z wymiany międzynarodowej to przede wszystkim:

  • odbycie części studiów za granicą,
  • studiowanie w międzynarodowym środowisku,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
  • poznanie innego kraju, jego języka i kultury,
  • nawiązanie nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody.

Eramus+

W ramach programu Eramus+ możesz wyjechać do krajów Unii Europejskich na studia lub praktyki (trwające od 2 do 12 miesięcy). Na każdym cyklu studiów masz 12 miesięcy kredytu mobilności. Oznacza to, że na długość wyjazdów (studiów i/lub praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się na Twoim Wydziale. 

Wyjazd na studia

Musi się odbywać na uczelni partnerskiej w krajach UE, z którą Wydział/Politechnika ma podpisaną umowę.

Wyjazd na praktykę

Może odbywać się w firmie/instytucji prywatnej, uczelni (uczelnia musi brać udział w programie Erasmus+, ale nie musi mieć podpisanej umowy z Politechniką). Sam szukasz firmy/instytucji.

ATHENS

Program ma na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku: w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace, uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania pokrywasz we własnym zakresie.

Wymiana bilateralna

To forma wymiany międzynarodowej oparta na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską lub jej Wydziałami a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Umowy bilateralne o wymianie studentów umożliwiają wyjazd na jeden lub dwa semestry na studia za granicą. Przed wyjazdem ustalany jest program zajęć.

Każda z umów bilateralnych o wymianie studentów zawiera szczegółowe zapisy, które określają, ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe i jak długo może trwać pobyt. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego i lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają najczęściej we własnym zakresie. Niektóre z uczelni partnerskich oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie.

 

Sprawy związane z wymianą międzynarodową na PW koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej.