Przejdź do treści

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Ogólne zasady

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. 
 4. Złożyć ślubowanie studenckie.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 organizowane są cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – jednolite studia magisterskie w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz. 
W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez poszczególne komisje decyzji o zakwalifikowaniu na studia. 

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną, na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się

Możliwość przyjęcia poza normalną procedurą kwalifikacyjną nie dotyczy studiów na Wydziale Architektury.

Zgodnie z Uchwałą nr 393/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. kandydat na studia, który jest studentem lub absolwentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.

Studia w języku angielskim

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się w załączonym poniżej pliku), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Studia na Wydziale Architektury

Zasady przyjęć na kierunki z Wydziału Architektury są inne. Inne są też rekrutacyjne terminy. Po szczegóły zapraszamy na stronę Wydziału Architektury do zakładki Kandydaci.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia w terminie trwania zapisów swoich ostatecznych wyników ze świadectwa w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Skan świadectwa i ewentualnie pozostałe wymagane dokumenty należy załączyć poprzez konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Nie ma możliwości samodzielnego uzupełnienia wyników z zagranicznego świadectwa w formularzu zgłoszeniowym.

Niedostarczenie skanów dokumentów z wynikami w terminie trwania zapisów spowoduje nieuznanie wyników w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych. 

Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji. 

Konkursy o indeks PW

Jak zdobyć miejsce na wymarzonym kierunku czy Wydziale bez nerwowego oczekiwania na wyniki matury i przeliczania punktów? Taką szansą są konkursy o indeks PW. Ich laureaci (a w niektórych przypadkach także finaliści) są przyjmowani na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Jak to dokładnie działa? Kliknij w dokument poniżej Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów.

Aktualna lista konkursów o indeks PW:

Niezbędnik kandydata, czyli co trzeba wiedzieć?