Przejdź do treści

Opublikowano: 02.02.2024 09:39

PW realizuje projekt OMNIS i poszerza ofertę dydaktyczną

Projekt OMNIS ma być realizowany do 2029 roku

Jeszcze lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy w kluczowych branżach i wzmocnienie konkurencyjności naszych absolwentów – to główne założenia projektu  „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.” 

Dla rozwoju nowoczesnej gospodarki najważniejsze są takie obszary, jak: energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport. Aby wykształcić specjalistów, którzy spełnią oczekiwania pracodawców, Politechnika Warszawska wykorzystuje nowoczesne metody kształcenia, zorientowane na studenta. W dalszym poszerzaniu oferty pomogą środki unijne pozyskane na realizację projektu OMNIS. 

 Inicjatywy, które będą podejmowane w ramach projektu, są spójne ze Strategią Politechniki Warszawskiej i skupiają się wokół wizji Uczelni jako uniwersytetu technicznego, europejskiego, otwartego i kompetentnego cyfrowo – mówi prof. Jan Słyk, Prorektor PW ds. Studiów. – OMNIS w istotny sposób wpłynie na jeszcze lepsze przygotowanie absolwentów PW do wyzwań stawianych przez rynek pracy oraz umożliwi im zbudowanie pozycji ekspertów w obszarze gospodarki i nauki. Udział w projekcie to również przykład efektywnego działania na rzecz nowoczesnej gospodarki – podkreśla. 

Projekt jest skierowany zarówno do nauczycieli akademickich, jak i studentów: biogospodarki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, lotnictwa i kosmonautyki, ochrony środowiska i transportu. Osoby uczące się na tych kierunkach będą mogły skorzystać ze zmodernizowanych i nowych programów studiów czy specjalności, a także szkoleń, kursów, wizyt studyjnych i zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z branży czy zajęć wyrównawczych.

Przedstawiciele kadry akademickiej zwiększą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje w obszarze zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, a także te dydaktyczne, w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod nauczania. Umożliwi to udział w szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i stażach. 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 1155 osób, w tym ponad 840 podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje.

OMNIS, koordynowany przez Centrum Projektów Rozwojowych, zrealizuje sześć wydziałów PW: Elektryczny, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Transportu.

– Projekt OMNIS jest kolejnym ważnym etapem realizacji kompleksowego programu Politechniki Warszawskiej na rzecz nowoczesnego kształcenia zorientowanego na studenta oraz uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego – zaznacza Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Projektów Rozwojowych. –  Bardzo dziękuję mojemu zespołowi uczestniczącemu w przygotowaniu projektu oraz wspierającym nas mocno pracownikom PW – dodaje. 

Projekt „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.” uzyskał dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Jego wartość to 14 075 881,02 zł, a wkład z Funduszy Europejskich wynosi 13 653 604,58 zł. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logo projektu i zestawienie logo informujących o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Podobne tematy: