Przejdź do treści

Opublikowano: 20.03.2024 15:07

Naukowiec z PW w Radzie Ochrony Pracy

Dr inż. Krzysztof Kaczorek jest ekspertem m.in. od bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie

Dr inż. Krzysztof Kaczorek z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej został powołany do Rady Ochrony Pracy XII kadencji. 

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W jej skład wchodzi 30 członków powoływanych przez Marszałka Sejmu na czteroletnią kadencję. W Radzie mogą zasiadać posłowie, senatorowie, kandydaci zgłoszeni przez Prezesa Rady Ministrów, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.

Naukowiec z PW jest jedną z pięciu osób wybranych do Rady w otwartym konkursie spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy oraz spośród przedstawicieli nauki. 

Dr inż. Krzysztof Kaczorek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ekspertem w dziedzinie technologii i organizacji robót budowlanych, zarządzania i bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w budownictwie. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowo-technicznych i ponad 90 opracowań, opinii oraz ekspertyz dla podmiotów państwowych i prywatnych, inicjatorem szeregu inicjatyw promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w budownictwie. Od 2020 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. opracowywania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych. Od 2023 roku jest również Dyrektorem Centrum Analiz Budowlanych w Instytucie Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, gdzie organizuje pracę centrum oraz prowadzi działalność ekspercką. 

– W swojej działalności w Radzie Ochrony Pracy XII kadencji upatruję możliwość wypracowania kompleksowego podejścia do poprawy bezpieczeństwa w branży o najwyższym stopniu wypadkowości, czyli w sektorze budowlanym – mówi dr inż. Krzysztof Kaczorek.

Naukowiec zapowiada także położenie nacisku na wypracowanie dodatkowych kryteriów oceny Państwowej Inspekcji Pracy związanych z pozyskiwaniem i promowaniem własnych pracowników oraz z inicjatywami edukacyjnymi. 

Podobne tematy: