Przejdź do treści

Opublikowano: 21.03.2024 15:06

Prof. Krzysztof Zaremba ponownie wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej

Prof. Krzysztof Zaremba po ogłoszeniu wyniku wyborów

W kadencji 2024–2028 Politechniką Warszawską będzie kierował prof. Krzysztof Zaremba. Głosowanie Kolegium Elektorów odbyło się 21 marca 2024 roku. 

– Nie ustanę w wysiłkach, aby nasza Uczelnia stawała się coraz bardziej przyjazna, doskonała i piękna – zapowiada prof. Krzysztof Zaremba. – Niezmiennie moim głównym celem jest wspieranie Politechniki Warszawskiej jako przyjaznego środowiska współpracy i dialogu doskonałych naukowców, nauczycieli, doktorantów, studentów, pracowników administracji i służb pomocniczych. 

Prof. Krzysztof Zaremba z Politechniką Warszawską jest związany od blisko pół wieku – przeszedł drogę od studenta do Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W 2020 roku został Rektorem PW. Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. Krzysztofa Zaremby leżą na pograniczu elektroniki i fizyki. Prowadził też badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Uczestniczył lub uczestniczy w międzynarodowych eksperymentach, kierował lub kieruje projektami badawczymi i konstrukcyjno-wdrożeniowymi, był promotorem doktoratów. Jest autorem lub współautorem ponad 270 publikacji naukowych. Pełnił wiele funkcji w polskich i międzynarodowych organizacjach, komisjach, radach, zespołach eksperckich. Od 2020 roku jest członkiem Prezydium i przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Plany na drugą kadencję

Plany działań prof. Krzysztofa Zaremby na najbliższe cztery lata są zgodne ze Strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Skupiają się na pięciu głównych obszarach: oparty na demokracji i poszanowaniu tradycji uniwersytet; uczelnia przyjazna; uczelnia badawcza, źródło inżynierskich inspiracji; europejskie centrum kształcenia; Politechnika piękna, zintegrowana społecznie i przestrzennie.

Rektor konsekwentnie stawia na dialog, szczególnie przy podejmowaniu kluczowych dla Uczelni decyzji oraz racjonalną centralizację. Planuje aktywny udział w dyskusji z innymi uczelniami i Ministerstwem, utworzenie Konwentu Politechniki jako zewnętrznego ciała doradczego oraz rozwój relacji z absolwentami, w tym stworzenie systemu Ambasadorów Politechniki Warszawskiej. 

– Dobre środowisko pracy i nauki to takie, w którym zacierają się różnice pomiędzy ludźmi – mówi prof. Krzysztof Zaremba. – W nadchodzącej kadencji będę starał się dążyć do integracji. Nowe pomysły organizacyjne, inwestycje, wydarzenia społeczne i narzędzia komunikacyjne muszą służyć budowie zaufania i zbliżeniu między ludźmi. 

Wśród działań mających sprawić, że Politechnika będzie bardziej przyjazna, są m.in.: utworzenie nowych przestrzeni socjalnych na terenie PW, rozwój infrastruktury sportowej, rozszerzanie oferty stypendialnej oraz oferty pomocy psychologicznej, większe wsparcie dla anglojęzycznych pracowników, doktorantów i studentów. 

– Moją ambicją jest, by Politechnika Warszawska umacniała swoją pozycję w światowym środowisku naukowym – podkreśla Rektor. – Musimy też dążyć do pozycji wiodącego ośrodka wnoszącego nie tylko twórczy wkład w wiedzę, lecz także kreującego trendy rozwoju technologii, miejsca tworzenia innowacyjnych koncepcji. Musimy też pamiętać, że kształcimy specjalistów nie dla współczesnych, lecz dla przyszłych potrzeb rynku.

Żeby te cele zrealizować, prof. Krzysztof Zaremba chce przede wszystkim opracować i wdrożyć uczelnianą politykę rozwoju naukowego, utworzyć Radę Młodych Uczonych, większym wsparciem, zarówno finansowym jak i organizacyjnym, otoczyć koła naukowe i ich opiekunów, a także rozwijać programy mobilnościowe. Zakłada również wdrożenie centralnego systemu zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

W planach związanych z dydaktyką są m.in. rozwój cyfrowych narzędzi usprawniających organizację nauczania i samokształcenie, rozwój programu grantów, inwestycja w nowe formuły studiowania, w tym w uelastycznianie programów, rozszerzanie oferty przedmiotów ogólnouczelnianych, utworzenie Centrum Wsparcia Kształcenia, stworzenie pierwszych mikroprogramów – krótkoterminowych formatów wymiany studenckiej oraz praca nad doskonaleniem systemu mikropoświadczeń potwierdzających zdobyte wiedzę i umiejętności. 

– Obiekty politechniczne muszą być przyjazne środowisku, wysokowydajne energetycznie, optymalnie zaprojektowane i użytkowane – zaznacza prof. Krzysztof Zaremba. – Nasz kampus stanowi naturalne miejsce do badań w tym zakresie. 

Najbliższym dużym celem jest przygotowanie kompleksowego, wieloletniego, wariantowego planu zagospodarowania kampusów Politechniki Warszawskiej, przeznaczonego do zaprezentowania w postaci wniosku inwestycyjnego, związanego z 200-leciem szkolnictwa technicznego w Warszawie, które przypada w 2026 roku.

Podobne tematy: