Przejdź do treści

Zasady rekrutacji

Jakie są zasady rekrutacji na studia na Politechnice Warszawskiej? Wybierz odpowiedni tryb, typ i poziom studiów:

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Ogólne zasady:

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. 
 4. Złożyć ślubowanie studenckie.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 organizowane są cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – jednolite studia magisterskie w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz. 
W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia.

Studia niestacjonarne I stopnia

Ogólne zasady:

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
 3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Procedura kwalifikacyjna może zostać uruchomiona dla studiów prowadzonych przez Internet. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obliczania punktów kwalifikacyjnych PK, w tym współczynnikami dla ocen ze świadectw maturalnych oraz współczynnikami dla dyplomów technika. 

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia.

Studia stacjonarne II stopnia

Ogólne zasady:

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium.

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków.

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia.

Studia niestacjonarne II stopnia

Ogólne zasady:

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich, oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium.

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków.

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia.

Doktorat

Ogólne zasady:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może zostać osoba która:

 • posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju,   
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
 • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien skontaktować się z wybranym przez siebie  potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej.

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej.

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na doktorat

Studia podyplomowe

Ogólne zasady:

Szczegółowe zasady przyjęć na dane studia mogą się różnić, więc najlepiej szukać informacji w opisach studiów albo kierować zapytania na wskazane adresy/telefony albo poprzez system IRK. 

Więcej informacji na stronie Zasady przyjęć na studia podyplomowe.

Zasady przyjęć na kursy

Ogólne zasady:

 1. Kursy to bardzo zróżnicowana forma kształcenia. 
 2. Każdy kurs ma ustalone własne zasady przyjęć, więc należy uważnie czytać opisy.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu na wskazane w opisach maile/telefony.