Przejdź do treści

Stypendia

Na Politechnice Warszawskiej można ubiegać się stypendia z tzw. Funduszu Stypendialnego. Są to:

stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać każdy student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na swój wiek, tryb czy kierunek studiów. Musi jednak wykazać, że miesięczny dochód przypadający na jednego członka w jego rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 1294,40 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególnie uzasadnionym przypadku, który wpływa na jego sytuację podczas otrzymywania stypendium, w szczególności  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, kiedy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, a miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 600 zł lub w przypadku przewlekle chorego członka rodziny. 

stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora otrzymuje tylko 8% najlepszych studentów danego kierunku.

Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów może uzyskać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. 

stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

zapomoga

O zapomogę ubiegać może się każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się tutaj sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta. Student już na pierwszym roku studiów może otrzymać zapomogę, nie więcej jednak niż 2 razy w roku akademickim. Nie można otrzymać tego świadczenia dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia. Zapomoga jest przyznawana uznaniowo, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego tak ważne jest napisanie rzeczowego uzasadnienia, które opisywać będzie jak zdarzenie wpłynęło znalezienie się studenta w trudnej sytuacji materialnej Tak jak w przypadku stypendium socjalnego, prawo do otrzymania zapomogi student posiada tylko na jednym kierunku studiów, tylko w jednej uczelni.

stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne może być przyznane doktorantowi, który spełnia co najmniej jeden z warunków: w poprzednim roku akademickim wykazał się udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, studiuje na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich i w poprzednim roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał co najmniej dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, b) wykazał się osiągnięciami w pracy naukowej i postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej prowadzonej w ramach praktyk zawodowych.

Masz pytania i szukasz więcej informacji? Zapytaj w dziekanacie swojego Wydziału.

Dodatkowo na Politechnice można też wnioskować o inne stypendia, m.in. ministra zajmującego się sprawami nauki i szkolnictwa wyższego czy stypendia przyznawane przez różne instytucje (m.in. miasta, stowarzyszenia, fundacje czy firmy). Takich informacji warto szukać np. na Wydziałach, w Samorządzie Studentów, Biurze Karier czy w mediach społecznościowych PW.