Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2021/2022 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzone w Warszawie:
  • pierwsza tura: w dniu 12 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 13 do 16 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00.
 • na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku:
 • pierwsza tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów 21 lipca od godz. 10:00 do godz. 15:00, 22 lipca od godz. 12:00 do godz. 18:00, 23 lipca od 10:00 do godz. 15:00,
 • druga tura: w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00 - druga tura kwalifikacji nie zostanie uruchomiona.

 

Spis wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (do wglądu) - dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania ocen z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów oraz wprowadziły oceny do systemu informatycznego,
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (do wglądu), pod warunkiem, że dany dokument był brany pod uwagę w procesie kwalifikacji, a skan dokumentu był w terminie przekazany na uczelnię w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji,
 • świadectwo ukończenia szkoły w klasie dwujęzycznej (do wglądu) – dotyczy osób zakwalifikowanych, które deklarowały kształcenie w oddziale dwujęzycznym i którym z tego tytułu zostały naliczone punkty z języka obcego jako P=Px1,25
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (do wglądu) - dotyczy osób zakwalifikowanych, które w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymały za język obcy P=100 pkt.,
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (do wglądu) - dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

 

W celu zapewnienia sprawności obsługi osób zakwalifikowanych na studia, prosimy o przygotowanie dokumentów przed przybyciem na uczelnię, w tym wykonanie kopii dokumentów – kopie zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na  studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w dziekanatach odpowiednich wydziałów lub salach przez dziekanaty wyznaczonych. Miejsca te zostaną podane kandydatom wraz informacją o terminie składania oryginałów dokumentów, na stronie internetowej dla kandydatów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej z wyjątkiem dokumentu tożsamości kandydata) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2021/2022 (pdf, 218,93 kB)

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku 2021/2022 

Szczegółowy harmonogram procesu rekrutacji i zasady obowiązujące w czasie przebywania na terenie Uczelni (uwzględniające specyfikę pomieszczeń Wydziału oraz wszelkie pozostałe informacje związane z organizacją zająć w roku akademickim 2021/2022) powinny zostać przekazane osobom przyjętym na studia przez dziekanaty Wydziałów w możliwie krótkim terminie, za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji.

Wydział Adres
Administracji i Nauk Społecznych pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Gmach Chemii
Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
Elektryczny pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Fizyki ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
Geodezji i Kartografii pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Inżynierii Chemicznej i Procesowej ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Inżynierii Lądowej Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, pokój 204 (Dziekanat)02-507 Warszawa
Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Gmach Nowy Technologiczny
Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
Mechatroniki ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Samochodów i Maszyn Roboczych ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni
Zarządzania ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa

PW Filia w Płocku

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18