Znak Politechniki Warszawskiej

Najczęściej zadawane pytania, czyli FAQ

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

REJESTRACJA

W jaki sposób należy wybrać programy studiów w formularzu rejestracyjnym?
Kandydat w formularzu zgłoszeniowym (na kierunki z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury) wybiera jeden kierunek podstawowy. Może również podać dodatkowo do 4 opcjonalnych programów, których studiowaniem byłby zainteresowany w przypadku braku możliwości przyjęcia na program podstawowy. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Kierunki opcjonalne muszą być uszeregowane według preferencji kandydata - od najwyższej do najniższej (na pierwszym miejscu preferencja najwyższa itd.). Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. Kolejność kierunków należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjęcia na określony kierunek nie będzie możliwości przeniesienia na kierunek o zadeklarowanym niższym priorytecie.
Dla kandydatów na kierunki z Wydziału Architektury organizowane są konkursy z odrębnymi zapisami - przeznaczonymi wyłącznie dla aplikujących na kierunek Architektura lub Architecture.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrane kierunki studiów?
Tak, oprócz rekrutacji na kierunek Architektura lub Architecture.
Kierunki studiów oraz ich kolejność można zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów

Nie pamiętam numeru kandydata. W jaki sposób ponownie mogę go uzyskać?
Numer kandydata można odzyskać w portalu zapisów. Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr z indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Nie pamiętam hasła do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR). W jaki sposób je odzyskam?
Jeśli zapomniałeś hasło, to możesz ustawić nowe w portalu zapisów.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Oplata rekrutacyjna na kierunek Architektura lub Architecture wynosi 150 zł. Na pozostałe kierunki studiów opłata ta wynosi 85 zł. 

Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana do ostatniego dnia trwania zapisów. Terminowe jej uregulowanie jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie?
Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie nie będzie brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

 

 

FOTOGRAFIA

Jaki typ zdjęcia jest wymagany?
Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej).
Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna fotografii. 
Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w odpowiednim terminie. Plik ze zdjęciem w formie elektronicznej powinien być w formacie JPG o objętości, która nie przekracza 250kB. Zdjęcie cyfrowe powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 300x375 pikseli. Musi być kolorowe i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego.

Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym? 
Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama jak ta, w formie papierowej, dostarczana w późniejszym terminie wraz z wymaganymi dokumentami. 

 

 

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?
W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego programu studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.
Kandydatom na kierunek Architektura punkty kwalifikacyjne zostaną natomiast naliczone z czterech przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy, przedmiot do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) i przedmiot do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) oraz ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym i przesłanej przez kandydata dokumentacji graficznej.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?
Jeżeli zdawałeś maturę przed rokiem 2006 to skonsultuj się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12). 
Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2021 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur. Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR do dnia 6 lipca (Warszawa)/ i 14 lipca (PW Filia w Płocku). Uwaga: kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo (w tym dyplom IB/EB) lub tzw. starą maturę nie mają możliwości samodzielnego uzupełnienia swoich wyników w formularzu zgłoszeniowym. W celu uzupełnienia tych wyników należy załączyć skan świadectwa poprzez IKR w obowiązującym terminie

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?
Nie. Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?
Uzyskana olimpiada może być uznana tylko raz, w roku zdawania matury.
Laureaci i finaliści zobowiązani są do załączenia poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skanu zaświadczenia o uznawanej olimpiadzie do dnia 30 czerwca (Warszawa)/ i 14 lipca (PW Filia w Płocku). Dopuszcza się przekazanie zaświadczenia także e-mailem na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.
Informację o posiadaniu uprawnień należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający określone kwalifikacje zawodowe na poziomie technika przy aplikowaniu na wyznaczone kierunki studiów?
Posiadacze uznawanych dyplomów, którzy aplikują na odpowiednie kierunki studiów i chcieliby uwzględnić średnią arytmetyczną z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru), zobowiązani są do wprowadzenia poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) wyników z dyplomu i załączenia również przez IKR skanu tego dyplomu do dnia 30 czerwca (Warszawa) i do dnia 14 lipca (PW Filia w Płocku).
Informację o posiadaniu dyplomu (a nie świadectw cząstkowych) należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. 

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Czy jest wymagane poświadczenie znajomości języka angielskiego?
Tak. O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 Skan certyfikatu należy załączyć poprzez IKR w obowiązującym terminie.

KWALIFIKACJA NA STUDIA

W jaki sposób kandydaci informowani są o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia? 
Kandydaci otrzymują odpowiedni komunikat na Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty?
Dokumenty należy dostarczyć po otrzymaniu na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ściśle określonym terminie

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia dostarczają zgodnie z terminarzem następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu).

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR. 
Dokumenty zostaną poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną. 
Informacje na temat dokumentacji dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem oświaty przedstawione są w zakładce Kandydaci z obcą maturą

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę? 
Tak. Kandydat musi upoważnić daną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie pełnomocnictwa, które znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Składanie dokumentów

 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZEBRANE PODCZAS DRZWI OTWARTYCH ONLINE (maj 2020 r.)

Czy punkty z egzaminu zawodowego (informatyk) są liczone na równi z punktami z matury rozszerzonej? 
Tak , w przypadku posiadania dyplomu zawodowego uwzględnianego w procesie rekrutacji na danym kierunku, dyplom może być pomocny w przypadku, gdy nie zdajesz dodatkowego przedmiotu na maturze lub otrzymasz małą liczbę punktów. Bierzemy wtedy średnią ocen z dyplomu i przeliczamy ze współczynnikiem 0,75.

Co z osobami z technikum, ale bez tytułu technika? Ich egzaminy zawodowe mają znaczenie?
Jeśli ktoś nie ma dyplomu zawodowego, to pod uwagę bierzemy tylko maturę.

Jeśli chodzi o technikum, to czy jeżeli mam zdane 2 egzaminy (ponieważ trzeci mam dopiero w lipcu/sierpniu), to czy liczą się te 2 egzaminy, czy nie będzie się to liczyć w ogóle?
Konieczne jest zdobycie wszystkich kwalifikacji i tytułu technika.

Jaki materiał z matematyki dobrze jest powtórzyć przed rozpoczęciem studiów?
Matematykę zaczyna się od powtórek. Na pewno jednak warto dobrze opanować pochodne i trygonometrię oraz funkcje. Jeżeli miałe/aś całki, to też Ci się przydadzą.

Czy jeśli wybieram architekturę, a poza nią inne kierunki, to wlicza się ona do limitu kierunków, które można wybrać podczas rekrutacji?
Nie, architektura nie wlicza się do tego limitu.

W szkole angażowałem się w różne projekty techniczne, które wygrywały regionalne konkursy. Czy ma to jakiś wpływ na wynik rekrutacji?
Niestety nie, chyba że były to olimpiady albo konkursy ogólnopolskie/organizowane przez PW.

Co z certyfikatami językowymi? Widziałem na stronie, że dają max punktów z języka obcego, czy w tym roku też to działa?
W przypadku rekrutacji na studia w języku polskim certyfikat nie jest brany pod uwagę.

Czy programowanie jest wprowadzane od podstaw, czy trzeba mieć już jakieś umiejętności?
Zaczynamy od podstaw.

Czy zdarzyła się sytuacja, że wszystkie miejsca na dany kierunek były zajęte przez osoby z indeksem bądź olimpiadą? 
Nie był takiej sytuacji, próg punktowy musiałby wtedy wynosić 225 na danym kierunku.

Czy po studiach I stopnia po angielsku można pójść na II stopień na kierunek w języku polskim?  
Rekrutacją na studia II stopnia zajmują się wydziały i to z nimi trzeba konsultować takie kwestie.

Czy z indeksem na MiNI (chodzi o konkurs matematyczny organizowany przez Wydział MiNI) mam gwarancję dostania się na wybrany przeze mnie kierunek?
Tylko na kierunki wymienione na naszej stronie.

Czy kierunek Computer Science jest kierunkiem płatnym?
To kierunek z częściową odpłatnością.

Czym różni się biotechnologia na PW na UW?
Na PW kierunek jest skupiony na aspektach chemicznych, mniej na biologicznych.

Jaka jest różnica między kierunkiem inżynieria i analiza danych a matematyka i analiza danych? 
Pierwszy jest inżynierski, drugim licencjacki. Pierwszy jest informatyce, drugi matematyce. 

Czy jeżeli jestem tegorocznym finalistą olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych, to mogę liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji na kierunek architektura?
Ta olimpiada nie daje uprawnień do przyjęcia na kierunek architektura.

Jeżeli chcę zacząć studia na dwóch kierunkach, czy lepiej zacząć oba w tym samym roku, czy jednak zrekrutować się na jeden z nich, a w przyszłym roku rozpocząć kolejny?
Nie ma możliwości, aby rozpocząć studia równolegle na dwóch kierunkach.

Jak wygląda druga tura rekrutacji? Jeśli nie dostanę się w pierwszym terminie, czy muszę dodatkowo składać papiery na rekrutację uzupełniającą?
Kolejne tury przyjęć odbywają się w ramach jednego zgłoszenia.
 

[edycja lipiec 2020]

Czy certyfikat z angielskiego FCE jest liczony przy rekrutacji, daje dodatkowe punkty, a jeśli tak to gdzie go wpisać w formularzu rekrutacyjnym?

Tak, certyfikat ten jest honorowany na PW. Dzięki niemu kandydat  uzyskuje maksymalną liczbę punktów z języka obcego. Należy go załączyć na Internetowe Konto Rekrutacyjne.

Jaki jest próg punktowy na kierunek zarządzanie i jakie konkretnie przedmioty są punktowane?

Progi punktowe z ubiegłych lat można znaleźć tutaj>>

Czym jest spowodowana różnica punktów na kierunkach za względu na język? Zdawałoby się, że na angielskim kierunku próg powinien być wyższy, jednak jest odwrotnie.

Progi punktowe wynikają z poziomu kandydatów, nie są ustalane odgórnie.

Czy zamiast wyniku z egzaminu maturalnego z fizyki można użyć wyników z egzaminów zawodowych z technikum?

Tak - jeśli na danym kierunku może być uwzględniony dany dyplom. Nie świadectwa cząstkowe z egzaminów ale dyplom. 

Spis uwzględnianych dyplomów i kierunków znajduje się tutaj>>

Czy osiągnięcia sportowe w jakikolwiek sposób mogą pomóc dostać się na Politechnikę?

Niestety, nie.

Czy istnieje możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie? Spotyka się takich studentów i jakie są ich odczucia?

Niestety, nie ma możliwości, aby rozpocząć studia równolegle na dwóch kierunkach.

W systemie do zapisów należy podać numer matury. Nie znam tego numeru i nie wiem czy można to pominąć.

Informację należy uzupełnić po uzyskaniu Świadectwa Maturalnego.

W systemie rekrutacji nie da się zmienić rodzaju miejscowości z miasta na wieś, czy można to pominąć?

Po wpisaniu miejscowości informacja ta sama się zmieni.

Czy jeżeli studiowałem już na PW to czy muszę przy rekrutacji zaznaczać, że potrzebuję legitymacji?

Legitymacja może pozostać ta sama.

Czy w przypadku rekrutacji na studia po angielsku wynik z matury rozszerzonej z angielskiego powyżej 80% wystarczy, żeby mieć opcję zapisania się?

Tak.

Czy konkursy i olimpiady liczą się nadal po roku jak np. w przypadku, gdy ktoś chce zrobić tzw. „gap year”?

Liczą się one w roku zdawania matury. Jeśli zdawałeś w tym roku to za rok nie skorzystasz z tytułu wynikającego z olimpiady/konkursu.

Czy są jakieś certyfikaty językowe, które gwarantują uzyskanie 100% pkt z angielskiego?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w języku angielskim musi wykazać się zdanym certyfikatem na poziomie min. B2

Czy w przypadku kierunków po polsku certyfikat wpływa na ilość punktów z angielskiego?

Tak, posiadając wskazany certyfikat językowy można uzyskać max. liczbę punktów z języka obcego.

Do kiedy należy wysłać skany certyfikatów z języka angielskiego? Niektóre egzaminy są dopiero pod koniec lipca i to może być za późno.

Dokumenty należy załączyć w systemie do 27 lipca.

Czy przychodząc na studia trzeba już mieć jakoś bardziej rozwiniętą matematykę lub fizykę? (Na niektórych uczelniach na wstępie wymaga się całek, których nie ma w programie liceum)

Nie jest wymagana wiedza ponad program liceum, cały niezbędny "aparat" obliczeń matematycznych poznasz w toku studiów.

Czy istnieją jakieś wymagania do spełnienia żeby dostać się do koła naukowego?

Aby dostać się do koła wymagane są tylko chęci.

Jak wygląda współpraca różnych firm z Politechniką? Czy wielu studentów (głównie na kierunkach inżynierskich) może liczyć na propozycje przyszłej pracy?

Tak, wielu studentów może liczyć na propozycje pracy, np. po zakończonych praktykach, czy stażach. Zapraszamy do analizy raportu z badania Monitoring Karier Zawodowych PW

Czy w trakcie studiów można zmienić kierunek i jak to wygląda?

Przeniesienia są możliwe po zaliczonych min. 2 semestrach studiów. decyzje indywidualnie podejmuje Dziekan Wydziału.

Czy dyplom uzyskany w konkursie organizowanym przez PW trzeba dołączać dodatkowo w systemie?

Tak, należy go załączyć na IKR do 27 lipca.

Czy wyniki z matur będą automatycznie wpisywane i wysyłane do różnych uczelni czy trzeba to zrobić samemu?

Wyniki z matur trzeba wpisać samodzielnie. System sam podliczy i wybierze te, które dają najwięcej punktów.

Jeśli dana uczelnia już ukazała listy kandydatów, a druga jeszcze nie? Lepiej wybrać na początku tą pierwszą uczelnie, a potem "przenieść papiery" do tej właściwej jeśli się dostanę?

Każda Uczelnia prowadzi niezależną od siebie rekrutację, dlatego proszę przestrzegać terminów z każdej z nich.

Kiedy zaczyna się zapis na lektoraty oraz WF?

Pierwszy i drugi tydzień października

Czy w dniu wyników rekrutacji, 18. sierpnia, będą od razu podane progi punktowe na poszczególne kierunki?

Tak.

Czy jest tutaj coś takiego jak 1,2,3 rekrutacja? Na czym to polega, jaka jest różnica pomiędzy nimi? I z której rekrutacji są ustalane progi punktowe?

Podczas III etapów rekrutacji staramy się umieścić kandydata, na jego najwyżej wybranym kierunku studiów. 

Czy mogę po I turze rekrutacji złożyć "papiery" na wydziale kierunku na który się dostałem a później wziąć jeszcze udział w drugiej turze rekrutacji na kierunek na którym mi bardziej zależy?

Podczas wszystkich trzech etapów rekrutacji zgłoszenie kandydata nie zmienia się. Rozpatrywane jest wyłącznie w ramach 5 zgłoszonych podczas zapisów kierunków.

Czy istnieją jakieś koła czy kluby, gdzie studenci mogą wykazywać się swoimi zdolnościami artystycznymi, np. muzycznymi?

Na PW istnieje chór, The Engineers Band, teatr PW oraz Zespół Pieśni i Tańca PW.

Czy jest możliwość wypisania się po dokonaniu wpisu na studia i z czym się to wiąże?

Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej i po ogłoszeniu wyników nie będzie już możliwości wycofania kandydatury.

Czy jest możliwość ćwiczenia na jakimś instrumencie, czy śpiewania? Czy w akademikach lub budynkach politechniki są miejsca, gdzie bez skrępowania można głośno grać lub śpiewać?

W akademikach są sale, w których można ćwiczyć muzyczne zdolności.

Kiedy można się ubiegać o akademiki?

Informacje o akademikach dostępne są na stronie >>

Co z osobami, które będą pisały poprawkę, więc nie mogą wziąć udziału w pierwszej turze?

Po uzyskaniu Świadectwa Maturalnego, prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej PW.

Dlaczego nie da się w rekrutacji dodać Technika Spedycji?

Żaden z wydziałów nie wytypował tego tytułu zawodowego do uwzględnienia podczas rekrutacji.

Czy po zdaniu języka na poziomie B2 odpowiednio wcześnie można zapisać się na kontynuację lub zapisać się na inny język?

Jeżeli zdasz jakiś język na poziomie b2 wtedy możesz iść na dowolny język na dowolnym poziomie.

Jak daleko jest najdalszy akademik od Politechniki?

Najdalszy akademik DS Ustronie jest jakieś 5km w lini prostej od PW. W tym roku jednak otworzyli stację metra Księcia Janusza, więc dojazd zajmuje jakieś 25 minut.