Znak Politechniki Warszawskiej

Kandydaci z obcą maturą

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Zasady przyjęć na kierunki z Wydziału Architektury różnią się od procedury kwalifikacyjnej obowiązującej na pozostałych kierunkach studiów.

Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawiony został w zakładce Terminarz 2021/2022.

 

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia swoich wyników ze świadectwa poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Nie ma możliwości samodzielnego uzupełnienia wyników z zagranicznego świadectwa w formularzu zgłoszeniowym.

 

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 

Do dnia 30 czerwca 2021 r. należy załączyć poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skan:

 • certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2, którego posiadanie zostało zadeklarowane w trakcie rejestracji.

Do dnia 6 lipca 2021 r. należy załączyć poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skan:

 • matury IB/EB, 
 • innego świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji lub zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami.

Niedostarczenie skanów dokumentów, w podanych wyżej terminach, spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.

Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z przez każdy z założonych mu IKR.

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały wymienionych dokumentów należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później terminie. 

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2020/2021 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzone w Warszawie:
  • pierwsza tura: w dniu 12 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 13 do 16 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00.
 • na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku:
  • pierwsza tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00.

Kandydaci wpisani warunkowo na listę studentów w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:           

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu),
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

 

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji.

 

Kandydaci wpisani warunkowo na listę studentów w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectwa/dyplomu IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Dokumenty zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia oraz wykaz miejsc składania wymaganych dokumentów dostępny jest w zakładce Składanie dokumentów.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

 

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. 

Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 392,21 kB)