Znak Politechniki Warszawskiej

Cudzoziemcy

 

 

Przyjęcia w roku akademickim 2021/2022

 

Bezpłatne studia w języku polskim na warunkach określonych w Ustawie

 

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat (dotyczy studiów stacjonarnych), z mocy ustawy to:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
 4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (więcej).

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
 • wynik online sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (dostępny po rejestracji w systemie cwm.pw.edu.pl/aplikuj)

Skany świadectw wymienionych w trzech pierwszych punktach oraz wynik online testu z języka polskiego należy przesłać w postaci skanu przez załadowanie do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego najpóźniej w ostatnim dniu zapisów. Termin online sprawdzianu zależą od terminów rekrutacji dla poszczególnych grup kandydatów i kończą się za 5 dni przed zakończeniem rekrutacji.

Po zarejestrowaniu się w online systemie rekrutacyjnym cwm.pw.edu.pl/aplikuj kandydaci są zobowiązani do załadowania skanów wymaganych dokumentów oraz wyników końcowych egzaminów państwowych (jeśli wynika to z warunków kwalifikacji) do swojego Indywidualnego Konta Rejestracyjnego do końca okresu rejestracyjnego.

Opis zasad kwalifikacji na studia dla tej grupy kandydatów znajduje się poniżej:

Zasady kwalifikacji (pdf, 118,55 kB)

 

Studia dla pozostałych cudzoziemców w języku polskim 
i
studia dla cudzoziemców w języku angielskim (2021/2022)

 • Pozostali cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności (zobacz więcej). 
 • Cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim na podstawie Decyzji NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl) oraz po rocznym przygotowawczym kursie do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (zobacz więcej).
 • Cudzoziemcy chcący studiować w języku polskim lub angielskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (zobacz więcej):
  • studia w języku polskim: tel. 22/ 234 60 39 - przejdź do rejestracji,
  • studia w języku angielskim: tel. 22/ 234 50 91 - przejdź do rejestracji.