Regulaminy, finanse i stypendia

Regulamin studiów

To dokument, który określa organizację studiów, prawa i obowiązki studentów oraz działania osób realizujących proces kształcenia na PW na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów.

Regulamin wraz z powiązanymi z nim uchwałami i pismami znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej PW

Opłaty za studia

Niektóre formy kształcenia na PW są odpłatne (w całości lub częściowo). Dotyczy to przede wszystkim studiów niestacjonarnych, kierunków prowadzonych w języku angielskim i powtarzania przedmiotów.

Kwestię wysokości opłat określają decyzje Rektora. 

W roku akademickim 2021/2022 są to:

 • dla obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 oraz przyjętych „na starych zasadach” w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej) - decyzja nr 95/2021
 • dla cudzoziemców (przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022) - decyzja nr 94/2021.

W roku akademickim 2022/2023 będą to:

 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - decyzja nr 113/2022,
 • cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023 - decyzja nr 112/2022.

We wcześniejszych latach akademickich:

 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2020/2021 - decyzja 123/2020,
 • dla cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 - decyzja nr 119/2020,
 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2019/2020 - decyzja nr 89/2019,
 • dla przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - decyzja nr 64/2019,
 • dla przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 - decyzja nr 143/2018.

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne regulują konkretne akty prawne.

Obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później, obowiązuje zarządzenie Rektora nr 9/2021.

Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2019 roku obowiązuje uchwała Senatu nr 380/XLVII/2011 (dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obowiązujących obywateli polskich) i zarządzenie Rektora nr 34/2008 (dotyczy cudzoziemców).

Stypendia

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą się ubiegać o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium Rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Masz pytania i szukasz więcej informacji? Zapytaj w dziekanacie swojego Wydziału.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programów stypendialnych, wejdź na stronę Biura Kanclerza.