Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia Pomostowe dla studentów I roku

Logo Programu Stypendia Pomostowe

Ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną studia stacjonarne, mogą się starać o stypendium. Będzie ono wynosi 500 i zostanie przyznane na 10 miesięcy.

Żeby starać się o stypendium, kandydat musi:

  • ukończyć w tym roku szkołę ponadgimnazjalną,
  • zdać dobrze maturę (uzyskać odpowiednią liczbę punktów zgodną z wymaganiami Programu - punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),
  • zostać przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),
  • pochodzić z rodziny o niskich dochodach,
  • spełniać jeden z czterech warunków (pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej, być członkiem rodziny wielodzietnej / wychowankiem rodziny zastępczej / państwowego domu dziecka, mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej).

Wnioski zgłasza się internetowo, do 17 sierpnia 2016 do godz. 16.00.

Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autorem i Partnerem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja PZU, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Programu Stypendia Pomostowe