Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorat wdrożeniowy

opublikowano: 10 września 2021

Listy przyjętych w V edycji programu Doktorat wdrożeniowy:

Szkoła Doktorska nr 1

Szkoła Doktorska nr 2

Szkoła Doktorska nr 3

Szkoła Doktorska nr 4

Szkoła Doktorska nr 5

opublikowano: 30 kwietnia 2021

UWAGA! 

W związku z udostępnieniem przez Ministerstwo zakresu danych wymaganych od kandydatów we wniosku w ramach V edycji programu Doktorat wdrożeniowy, informujemy, że formularze zgłoszeniowe dla kandydatów zostały udostępnione wydziałowym koordynatorom programu. Termin złożenia formularza zgłoszeniowego do koordynatora to 14 maja.

opublikowano: 13 kwietnia 2021

UWAGA! 

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki informacji o planowanej zmianie zakresu danych wymaganych od kandydatów, informujemy, że formularz zgłoszeniowy dla kandydatów, dostosowany do zmienionego zakresu danych zostanie udostępniony w terminie późniejszym. W związku z tym, wydłużeniu do 20 kwietnia 2021 ulega termin zgłaszania chęci udziału w programie do koordynatorów wydziałowych, natomiast termin przesyłania formularza zgłoszeniowego przez kandydatów zostanie dostosowany do wytycznych Ministerstwa, których otrzymania spodziewamy się na przełomie kwietnia i maja.

opublikowano: 25 marca 2021

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022.

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Program składa się z modułów:

 • „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
 • „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” – edycja V

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa (bezpośrednio lub za pośrednictwem potencjalnego promotora) do koordynatora programu na Wydziale, na którym planują realizować badania naukowe oraz odbywać praktykę dydaktyczną. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2021.

Koordynatorzy doktoratów wdrożeniowych na Wydziałach:

 1. Wydział Chemiczny: prof. Aldona Zalewska aldona@ch.pw.edu.pl,
 2. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych: prof. Adam Abramowicz A.Abramowicz@elka.pw.edu.pl,
 3. Wydział Elektryczny: prof. Jacek Rąbkowski Jacek.Rabkowski@ee.pw.edu.pl,
 4. Wydział Fizyki: prof. Mariusz Zdrojek Mariusz.Zdrojek@pw.edu.pl,
 5. Wydział Geodezji i Kartografii: prof. Katarzyna Sobolewska-Mikulska Katarzyna.Sobolewska@pw.edu.pl,
 6. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: dr inż. Agnieszka Machowska Agnieszka.Machowska@pw.edu.pl,
 7. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej: prof. Arkadiusz Moskal Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl,
 8. Wydział Inżynierii Lądowej: prof. Monika Mitew-Czajewska m.mitew@il.pw.edu.pl
 9. Wydział Inżynierii Materiałowej: mgr Tatiana Erenc-Sędziak, Tatiana.Erenc@pw.edu.pl,
 10. Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni, rafal.swiercz@pw.edu.pl
 11. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych: prof. Przemysław Biecek, Przemyslaw.Biecek@pw.edu.pl,
 12. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: prof. Artur Rusowicz, Artur.Rusowicz@pw.edu.pl,
 13. Wydział Mechatroniki: prof. Małgorzata Jakubowska m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl
 14. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych: prof. Jerzy Pokojski Jerzy.Pokojski@pw.edu.pl
 15. Wydział Transportu: prof. Krzysztof Zboiński Krzysztof.Zboinski@pw.edu.pl
 16. Wydział Zarządzania: prof. Anna Kosieradzka, Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl
 17. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku: prof. andrzej Marciniak Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi udostępnią zgłoszonym i zaakceptowanym przez Wydział kandydatom formularz zgłoszeniowy, w którym należało będzie określić m.in.:

 • opis planowanej współpracy z przedsiębiorcą zatrudniającym kandydata wraz z opisem problemu do rozwiązania,
 • opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki,
 • harmonogram realizacji planowanej działalności naukowej w podziale na semestry,
 • planowany tytuł rozprawy doktorskiej,
 • planowana tematyka rozprawy doktorskiej,
 • związek planowanej tematyki z działalnością przedsiębiorcy zatrudniającego kandydata.

Formularz zgłoszeniowy należało będzie przesłać do dnia 10 maja 2021.

We wniosku zbiorczym składanym do Ministerstwa, Uczelnia umieści wyłącznie kandydatów, których formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane koordynatorowi uczelnianemu przez koordynatorów wydziałowych.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Po otrzymaniu przez Uczelnię wyników konkursu (najczęściej ma to miejsce w sierpniu/wrześniu), kandydaci, którzy zostaną przez Ministerstwo zakwalifikowani do finansowania, zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Dział Obsługi Doktorantów. Będą oni musieli wówczas podejść do rekrutacji do Szkół Doktorskich oraz złożyć dokumenty uzupełniające, w tym pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia doktoranta na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu (4 lata) wraz z jego zgodą na udział w programie. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Uczelni w terminie późniejszym.

Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo listy osób przyjętych do Szkół Doktorskich wraz ze złożonymi przez nie dokumentami uzupełniającymi, każdy doktorant zobowiązany będzie do podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki doktoranta, uczelni oraz przedsiębiorcy. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej Uczelni w terminie późniejszym.

Informacje praktyczne

Szczególnie ważne dla kandydata:

 1. Imię i nazwisko promotora podawane jest na pierwszym etapie wniosku, zatem możliwie szybko należy nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem ze strony Uczelni (promotorem może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora habilitowanego) i uzgodnić z nią planowane zagadnienie badawcze.
 2. Terminy wyznaczane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na przeprowadzenie poszczególnych etapów są bardzo krótkie (kilka dni), a więc podczas postępowania konkursowego należy być dostępnym i mieć możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów.
 3. Wypłata stypendium przyznanego w ramach programu następuje dopiero po podpisaniu umowy trójstronnej.
 4. Doktorant wdrożeniowy zobowiązany jest do realizowania programu kształcenia obowiązującego w danej Szkole Doktorskiej. Na wniosek doktoranta, Kierownik Szkoły może (ale nie musi) zdecydować o pewnym uelastycznieniu programu kształcenia, np. zaliczeniu do programu kształcenia kursów, szkoleń odbywanych w ramach obowiązków służbowych, o ile posiadają odpowiednią liczbę godzin pozwalającą na nadanie im wagi ECTS oraz mają związek z realizowaną rozprawą doktorską.
 5. Warunkiem dalszego uczestnictwa w programie jest coroczne składanie do MEiN raportów z realizacji doktoratu wdrożeniowego wraz z opinią promotora naukowego oraz opiekuna pomocniczego z firmy oraz uzyskanie pozytywnej ich oceny MEiN. Do złożenia raportu rocznego zobowiązane są również osoby, które złożą rezygnację/zostaną skreślone w czasie trwania programu.

Szczególnie ważne dla firmy zatrudniającej doktoranta wdrożeniowego:

 1. Firma podejmuje pisemne zobowiązanie o zatrudnieniu uczestnika programu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania programu (4 lata). Pierwszy dzień zatrudnienia doktoranta musi przypadać najpóźniej na dzień rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, czyli 1 października.
 2. Firma wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo swego pracownika w programie, mając na uwadze, że zobowiązany jest on do realizacji programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej, czyli uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, realizacji praktyki zawodowej itp.
 3. Firma ma obowiązek wyznaczenia spośród swoich pracowników opiekuna pomocniczego, który będzie z ramienia firmy pełnił opiekę naukową nad doktorantem. Opiekun pomocniczy musi spełniać następujące wymagania: posiadać stopień doktora lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. Kwalifikacje te powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

Z kim się kontaktować

Pytania natury organizacyjno-formalnej dot. rekrutacji do programu prosimy kierować na adres doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl,

Pytania dot. tematyki realizowanych badań, potencjalnych promotorów itp. prosimy kierować do koordynatorów wydziałowych (wykaz koordynatorów powyżej),

Pytania dot. organizacji procesu kształcenia w danej Szkole prosimy kierować do sekretarzy poszczególnych Szkół Doktorskich:

Dokumenty regulujące kształcenie w Szkole Doktorskiej obowiązujące w roku akad. 2020/2021:

Dokumenty na rok akad. 2021/2022 zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.