Znak Politechniki Warszawskiej

Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(Gmach Nowy Technologiczny)
Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego
tel.: 22 234 82 77
podyplomowe.wz@pw.edu.pl

WWW
https://www.wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-podyplomowe/Mentoring-doktorski-w-dyscyplinie-Nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci2
Kierownik

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Charakterystyka

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych owocujących sformułowaniem na koniec tych studiów problemu badawczego doktorskiego i umożliwiających tym samym zwrócenie się do uczelni uprawnionej do doktoryzowania w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości o wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym lub o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Studia przeznaczone są dla praktyków zarządzania o co najmniej 3-letnim doświadczeniu w pracy zawodowej oraz co najmniej rocznym doświadczeniu w pełnieniu stanowiska kierowniczego (preferowane jest doświadczenie dłuższe i na stanowisku wysokiego kierownictwa).

Studia przygotowują następujące kompetencje absolwenta:

  • ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia pracy badawczej w stopniu umożliwiającym wszczęcie przewodu doktorskiego;
  • zna zakres zagadnień należących do dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości oraz wybrał i wstępnie zbadał stan wiedzy w zakresie subdyscypliny, w której chce ulokować problem badawczy planowanej rozprawy doktorskiej.
  • potrafi po ukończeniu tych studiów rozwijać tę wiedzę i umiejętności.

Co nas wyróżnia:

  • koncepcja kształcenia zorientowana na uzyskanie przez absolwentów umiejętności praktycznego prowadzenia pracy naukowej na poziomie przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  • stosowanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi nauczania służących poprawie efektywności procesu uczenia się (ćwiczenia warsztatowe, projektowe, zadania zespołowe);
  • nacisk na podejmowanie tematów prac końcowych zbieżnych z wyzwaniami z obszarów zagadnień związanych z obowiązkami zawodowymi uczestników;
  • nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia są równocześnie praktykami, którzy współpracują w różnych formach z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.
Czas trwania
październik 2021 - czerwiec 2022
Zasady naboru
O przyjęcie na Studia Podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą stosuje się zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Rekrutacja odbywa się pod adresem: https://rekrutacja.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2021 roku.
Opłaty
Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 13.500 zł.

Osoba zakwalifikowana staje się uczestnikiem studiów podyplomowych, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Politechniki Warszawskiej.

Uwaga: w czasie obowiązywania przepisów wewnętrznych Politechniki Warszawskiej związanych z pandemią COVID-19 zajęcia mogą odbywać w formie zdalnej na platformie MS Teams.