Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością

Organizator
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel: (22) 234 5940
fax: (22) 234 1597
e-mail: dziekanatzfsm@wt.pw.edu.pl

WWW
http://www.wt.pw.edu.pl/zfsim
Kierownik

prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak
tel: (22) 234 5962
e-mail: mariusz.wasiak@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są realizowane przez dwa semestry oraz od czwartej edycji obejmują 194 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część zajęć to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach. Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju, oraz certyfikaty wydawane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS).

PZWLP to organizacja branżowa, skupiająca 20 najważniejszych firm branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz Rent a Car. PZWLP istnieje od 2005 roku i reprezentuje obecnie ok. 80% rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz 7 największych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów (Rent a Car).

SKFS również istnieje od 2005 roku i jest organizacją branżową, skupiającą fleet managerów z całego kraju, gdzie liczba członków to 180 fleet managerów oraz liczba zarządzanych przez nich pojazdów to ponad 80 000 (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny budowlane oraz wózki widłowe.

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych – PZWLP i SKFS, są to praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym, niejednokrotnie piastujący wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Niektórzy partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów podyplomowych deklarują możliwość dofinansowania uczestnictwa w tych studiach nieoznaczonym osobom na poziomie 50% opłaty za studia lub niższym (w zależności od edycji studiów). Dofinansowanie to w przypadku kolejnych edycji będzie kierowane do około 2-8 osób, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinasowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, jak również spełnią dodatkowe warunki dofinansowania określone przez Partnera Biznesowego. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych, którzy nie mają doświadczenia zawodowego w branży flotowej oraz spełniają warunki podane przez firmy oferujące staże, będą mieli możliwość odbycia czteromiesięcznych płatnych staży.

Zakres merytoryczny

Plan studiów obejmuje realizację wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz laboratoriów z następujących przedmiotów:

 • Podstawy zarządzania flotą pojazdów (wykłady),
 • Elementy organizacji i zarządzania w biznesie (wykłady, ćwiczenia projektowe),
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych (wykłady),
 • Ocena stanu technicznego i badania okresowe pojazdów samochodowych (laboratoria),
 • Polityka flotowa (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Pozyskanie, finansowanie i budżetowanie floty samochodowej (wykłady),
 • Technologie i rozwiązania przyszłości dla flot i mobilności (wykłady),
 • Paliwa, elektromobilność i ekologia (wykłady),
 • Wizja i strategia w zarządzaniu flotą (wykłady, ćwiczenia projektowe),
 • Podstawy prawne w eksploatacji pojazdów (wykłady),
 • Negocjacje i zarządzanie relacjami (wykłady),
 • Systemy IT w zarządzaniu flotą (wykłady, laboratoria),
 • Telematyka w zarządzaniu flotą (wykłady, laboratoria),
 • Elementy HR (wykłady),
 • Zarządzanie kontraktem (wykłady),
 • Risk management w zarządzaniu flotą (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Ubezpieczenia (wykłady),
 • Analiza TCO i cyklu życia jako narzędzie wyboru pojazdu (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w zarządzaniu flotą (ćwiczenia projektowe),
 • Seminarium (ćwiczenia audytoryjne).

Kadra

Prowadzenie zajęć na studiach zostało powierzone pracownikom naukowym Politechniki Warszawskiej i innych instytucji, jak również ekspertom flotowym oraz ekspertom w zakresie rozwiązań telematycznych oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie flotą.

Czas trwania
Edycja studiów obejmuje łącznie 194 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie 13 zjazdów w dwóch semestrach. W pierwszym semestrze zaplanowano 7 zjazdów, zaś w semestrze drugim – 6 zjazdów.
Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty oraz w niedziele.
Zasady naboru
Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, przy czym pierwszeństwo w naborze na studia mają absolwenci kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transport w zakresie innych specjalności oraz absolwenci innych technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania. Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę.
Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 22 słuchaczy, przy czym w pierwszej edycji studiów uczestniczyć może maksymalnie 32 słuchaczy (jedna grupa). W kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 22 do 32 osób.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
– życiorys,
– oświadczenie dotyczące zainteresowania drukowaną wersją materiałów dydaktycznych,
– oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach.
Podczas rekrutacji kandydaci na studia podyplomowe oceniani są przy uwzględnieniu rodzaju, kierunku i specjalności ukończonych studiów wyższych, ostatecznego wyniku studiów wyższych, jak również dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Zasady przyznawania punktów przy uwzględnieniu tych kryteriów zostały określone w Zasadach studiowania na studiach podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.
Termin zgłoszeń
Kolejne edycje studiów mogą być uruchamiane co pół roku.
Zgłoszenia kandydatów na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze zimowym przyjmowane są do dnia 21 września br., zaś na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze letnim przyjmowane są do dnia 25 stycznia br.
Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl
Opłaty
Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 8 000 zł za dwa semestry w przypadku braku zainteresowania drukowaną wersją materiałów dydaktycznych lub 8 600 zł za dwa semestry w przypadku deklaracji zainteresowania drukowaną wersją materiałów dydaktycznych. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości odpowiednio 4 000 zł lub 4 300 zł za jeden semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę mogą ubiegać się o dofinansowane przez Partnerów Biznesowych Studiów uczestnictwa w studiach. O przyznaniu dofinansowania decyduje liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz liczba miejsc objętych dofinansowaniem, jak również ewentualne dodatkowe warunki dofinansowania określone przez Partnerów Biznesowych Studiów. Natomiast poziom dofinansowania zakwalifikowanego uczestnika, w zależności od decyzji Partnera Biznesowego, może wynieść od 1 000 zł do 4 000 zł.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają w wybrane soboty w godz. 9:00 - 16:00 i w niedziele w godz. 9:00 - 15:00 (6–7 sobót i niedziel w semestrze).