Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością

Organizator
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel: (22) 234 5940
fax: (22) 234 1597
e-mail: dziekanatzfsm@wt.pw.edu.pl

WWW
http://www.wt.pw.edu.pl/zfsim
Kierownik

dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW
tel: (22) 234 5962
e-mail: mwa@wt.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są realizowane przez dwa semestry oraz obejmują 188 godzin zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część zajęć to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach. Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju.

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS).

PZWLP to organizacja branżowa, skupiająca 20 najważniejszych firm branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz Rent a Car. PZWLP istnieje od 2005 roku i reprezentuje obecnie: Ok. 80% rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz 7 największych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów (Rent a Car).

SKFS również istnieje od 2005 roku i jest organizacją branżową, skupiającą fleet managerów z całego kraju, gdzie liczba członków to 160 fleet managerów oraz liczba zarządzanych przez nich pojazdów to blisko 60 000 (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny budowlane oraz wózki widłowe.

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych – PZWLP i SKFS, są to praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym, niejednokrotnie piastujący wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów podyplomowych deklarują możliwość dofinansowania uczestnictwa w tych studiach na poziomie 50% opłaty za studia. Dofinansowanie to będzie kierowane do osób, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinasowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli możliwość odbycia czteromiesięcznych płatnych staży.

Zakres merytoryczny

Plan studiów obejmuje realizację wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz laboratoriów z następujących przedmiotów:

 • Podstawy zarządzania flotą pojazdów (wykłady),
 • Elementy organizacji i zarządzania w biznesie (wykłady, ćwiczenia projektowe),
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych (wykłady, laboratoria),
 • Polityka flotowa (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Elementy HR (wykłady),
 • Technologie i rozwiązania przyszłości dla flot i mobilności (wykłady),
 • Gospodarka paliwowa z elementami ekologii (wykłady),
 • Pozyskanie, finansowanie i budżetowanie floty samochodowej (wykłady),
 • Wizja i strategia w zarządzaniu flotą (wykłady, ćwiczenia projektowe),
 • Podstawy prawne w eksploatacji pojazdów (wykłady),
 • Negocjacje i zarządzanie relacjami (wykłady),
 • Systemy IT w zarządzaniu flotą (wykłady, laboratoria),
 • Telematyka w zarządzaniu flotą (wykłady, laboratoria),
 • Risk management w zarządzaniu flotą (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Zarządzanie kontraktem (wykłady),
 • Analiza TCO i cyklu życia jako narzędzie wyboru pojazdu (wykłady, ćwiczenia audytoryjne),
 • Ubezpieczenia (wykłady),
 • Seminarium (ćwiczenia audytoryjne),

Kadra

Prowadzenie zajęć na studiach zostało powierzone pracownikom naukowym Politechniki Warszawskiej, jak również ekspertom flotowym oraz ekspertom w zakresie rozwiązań telematycznych oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie flotą.

Czas trwania
Edycja studiów obejmuje łącznie 188 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie 13 zjazdów w dwóch semestrach. W pierwszym semestrze zaplanowano 7 zjazdów, zaś w semestrze drugim – 6 zjazdów.
Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty oraz w niedziele.
Zasady naboru
Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, przy czym pierwszeństwo w naborze na studia mają absolwenci kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transport w zakresie innych specjalności oraz absolwenci innych technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania. Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę.
Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 22 słuchaczy, przy czym w pierwszej edycji studiów uczestniczyć może maksymalnie 32 słuchaczy (jedna grupa). W kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 22 do 32 osób.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
– życiorys,
– oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach,
– jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.
Podczas rekrutacji kandydaci na studia podyplomowe oceniani są przy uwzględnieniu rodzaju, kierunku i specjalności ukończonych studiów wyższych, ostatecznego wyniku studiów wyższych, jak również dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Zasady przyznawania punktów przy uwzględnieniu tych kryteriów zostały określone w Zasadach studiowania na studiach podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.
Termin zgłoszeń
Kolejne edycje studiów mogą być uruchamiane co pół roku.
Zgłoszenia kandydatów na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze zimowym przyjmowane są do dnia 21 września br., zaś na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze letnim przyjmowane są do dnia 25 stycznia br.
Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl
Opłaty
Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500 zł za dwa semestry, przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750 zł za jeden semestr.
Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł, którą należy wnieść wraz z opłatą za drugi semestr.
Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskały największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinasowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę mogą mieć dofinansowane uczestnictwo w studiach w wysokości 50%.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają w wybrane soboty w godz. 9:00 - 16:00 i w niedziele w godz. 9:00 - 15:00 (6–7 sobót i niedziel w semestrze).