Znak Politechniki Warszawskiej

Interoperacyjność Systemu Kolei

Organizator
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel: (22) 234 5940
fax: (22) 234 1597

WWW
www.wt.pw.edu.pl/
Kierownik

dr inż. Przemysław Ilczuk
tel: (22) 234 5659
tel: (22) 234 5940
e-mail: przemyslaw.ilczuk@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe pt. „Interoperacyjność Systemu Kolei” stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży kolejowej mogących sprostać wyzwaniom związanym z dostosowywaniem polskiej sieci kolejowej do wymogów interoperacyjności.

Zakres merytoryczny studiów obejmuje zarówno podsystemy strukturalne jak i funkcjonalne. W programie studiów znalazły się zagadnienia związane z:

  • ruchem kolejowym,
  • aplikacjami telematycznymi,
  • pojazdami,
  • infrastrukturą,
  • osobami o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • energią,
  • urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
  • aspekty formalne dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

Dodatkowo, wykorzystując bazę laboratoryjną Wydziału Transportu, poprowadzone zostaną zajęcia z zakresu modelowania i symulacji ruchu kolejowego oraz obsługi urządzeń systemu ETCS. 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży realizacji inwestycji kolejowych, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w zakresie Interoperacyjności systemu kolei.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Urzędem Transportu Kolejowego oraz Stowarzyszeniem ekspertów i menedżerów transportu szynowego.

Uruchomienie pierwszej edycji studiów podyplomowych pt. „Interoperacyjność Systemu Kolei” planowane jest na rok akademicki 2019/2020. Jedna edycja tych studiów realizowana będzie przez dwa semestry obejmujące kolejno 9 oraz 9 zjazdów. Terminy zjazdów studiów podyplomowych zostaną ustalone przy uwzględnieniu, obowiązujących w roku akademickim 2019/2020, harmonogramów zjazdów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Transportu. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty oraz w niedziele.

Czas trwania
Edycja studiów podyplomowych „Interoperacyjność Systemu Kolei” obejmuje łącznie 232 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie 18 zjazdów w dwóch semestrach. W pierwszym i drugim semestrze zaplanowano po 9 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty oraz w niedziele.
Zasady naboru
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty. Kandydat do wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe dołącza:
- poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- życiorys,
- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),
- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z systemem kolei, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia,
- oświadczenie o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach,
- jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

Decyzja o przyjęciu na studia jest podejmowana na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną. Komisji tej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych, a w jej skład wchodzą dodatkowo dwie osoby prowadzące zajęcia na tych studiach podyplomowych, w tym nauczyciel akademicki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest uwzględniana kolejność zgłoszeń oraz minimalna i maksymalna liczba uczestników edycji studiów. Podczas rekrutacji na studia podyplomowe może być również prowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 20 słuchaczy, przy czym w pierwszej edycji studiów może uczestniczyć maksymalnie 32 słucha-czy, zaś w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie 2 grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 20 do 32 osób.
Termin zgłoszeń
Uruchomienie pierwszej edycji studiów podyplomowych pt. „Interoperacyjność Systemu Kolei” planowane jest na rok akademicki 2019/2020.

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną.
Opłaty
Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500 zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750 zł za jeden semestr.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30,- zł, którą należy wnieść wraz z opłatą za drugi semestr.