Znak Politechniki Warszawskiej

Mechatronika w kształceniu zawodowym - PR PW

Organizator
Wydział Mechatroniki - Instytut Automatyki i Robotyki
Adres

02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
tel. (22) 234 85 55,

Zgłoszenia: Marta Pawłowska, pok. 253
tel. (22) 234 85 55, (22) 849 96 16, kom: 607 920 035
e-mail: iair.podyplom@pw.edu.pl lub marta.pawlowska@pw.edu.pl

WWW
http://iair.mchtr.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Arkadiusz Winnicki

Charakterystyka

Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowym kierunkiem techniki – współczesnym kierunkiem projektowania i budowy urządzeń, jakim jest mechatronika. Kształcenie w zakresie mechatroniki prowadzi już szereg wyższych uczelni technicznych. Doceniając znaczenie tego kierunku, władze oświatowe wprowadziły mechatronikę jako nową specjalność kształcenia w średnim szkolnictwie technicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowania odpowiedniej kadry dydaktycznej, studium przede wszystkim jest skierowane do nauczycieli przygotowujących się do nauczania w zakresie mechatroniki ale także do kadry technicznej interesującej się nowym kierunkiem techniki.

Organizatorami studium są: Instytut Automatyki i Robotyki na pierwszym w Polsce Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz jedna z czołowych światowych firm praktycznie wykorzystująca i propagująca mechatronikę – firma FESTO. Uczestnikom Studium zostaną udostępnione zarówno laboratoria Wydziału Mechatroniki jak i laboratoria firmy FESTO.

Czas trwania
Trzy semestry; zajęcia: soboty w godz. 10–17, niedziele w godz. 8–16.

Program kursu obejmuje 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz pracę dyplomową. Program spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.


Program kursu obejmuje 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz pracę dyplomową. Program spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Zasady naboru
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien zarejestrować się na stronie głównej PW
Link z instrukcją rejestracji na studia podyplomowe: https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc na Studiach. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia podejmuje Kierownik Studiów. Studia są uruchamiane jeżeli zgłosi się co najmniej 15 kandydatów.
Opłaty
6000 zł (obywatele polscy), 1351 euro (cudzoziemcy)
płatne w trzech ratach
Dodatkowe informacje

Uczestnikiem Studium może być osoba z wykształceniem wyższym. Zaliczenie Studium - na podstawie egzaminów z przedmiotów wykładowych i zaliczeń z pozostałych przedmiotów oraz oceny pracy końcowej i jej obrony. Dokumentem potwierdzającym ukończenie Studium jest zaświadczenie wydane przez Politechnikę Warszawską z podpisem Prorektora ds. Studiów, Dziekana Wydziału oraz kierownika kursu.
 
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.