Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria Medyczna

Organizator
Wydział Mechatroniki
Adres

ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
02-525 Warszawa,
tel. (22) 234 86 38 , 
fax. (22) 849 03 95

Zgłoszenia: Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja: Kazimierz Pęczalski
tel. (22) 234 86 38, kom: 723 666 635
e-mail: k.peczalski@mchtr.pw.edu.pl,

WWW
Kierownik

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Charakterystyka

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z siedzibą przy Pl. Bankowym 3/5 dwa razy w roku w dniach: 1 – 30 czerwca (składanie wniosków od dnia 30 kwietnia do 31 maja) oraz 16 grudnia - 15 stycznia (składanie wniosków od dnia 15 listopada do 15 grudnia).

Udział w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć absolwenci studiów II stopnia z dyplomem mgr inż. w dziedzinach: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej i mechatroniki.

Ukończenie studium i uzyskanie na tej podstawie potwierdzenia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego (potwierdzonego przez przez konsultanta krajowego w dziedzinie inżynierii medycznej) jest podstawą do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie Inżynierii Medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (dz. U. 2017 poz. 599), który jest organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) Ministerstwa Zdrowia.

Po pomyślnym ukończeniu studium i zdaniu egzaminu w CEM MZ uzyskuję się tytuł zawodowy specjalisty w dziedzinie Inżynierii Medycznej nadawany przez Dyrektora CEM oraz dyplom ukończenia dwuletniego studium podyplomowego na Politechnice Warszawskiej na podstawie pomyślnego ukończenia studium.

Zawodowy tytuł specjalisty inżyniera medycznego jest podstawą do wystąpienia o tytuł  specjalisty w dziedzinie Clinical  Engineering uznawany w krajach UE.

Dwuletnie studium podyplomowe jest prowadzone zgodnie ze standardami akademickimi w trybie semestralnym (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem elementów DLearning (nauka na odległość). W każdym  semestrze organizowane są cztery dwudniowe (sobota, niedziela) sesje dydaktyczne oraz dwie jednodniowe (sobota) sesje zaliczeniowe (w sumie szkolenie stacjonarne na Politechnice Warszawskiej to 65 godzin stacjonarnych  na semestr (260 dla całego studium)). Ogólny wymiar godzinowy szkolenia stanowi 700 godzin dydaktycznych i 23 tygodnie staży zawodowych w podstawowych jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia.

Tytuł  specjalisty inżyniera medycznego jest podstawą do zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach młodszy inżynier medyczny i inżynier medyczny.

Szkolenie ma na celu wykształcenie specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych  zespołach klinicznych jak np. kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, neurochirurgia a także jako osoby odpowiedzialne za nadzór  nad ogólnie pojętą gospodarką aparaturą i sprzętem medycznym w szpitalach, poczynając od dokładności pomiarowej i bezpieczeństwa elektrycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń a także okresów  bezpiecznej eksploatacji i uzasadnionych ekonomicznie zakupów.

Czas trwania
4 semestry – 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu oraz 8 zjazdów zaliczeniowych w sesji egzaminacyjnej.
Zasady naboru
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe oraz na specjalizację Inżynieria Medyczna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (dz. U. 2017 poz. 599) powinien zarejestrować się w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie siedzibą Plac Bankowy 3/5.

Przyjęcie odbywa się na podstawie zasad określonych w wyżej przywołanej ustawie oraz w Rozporządzeniu M.Z. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz.1217). Decyzja o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia Podyplomowe oraz specjalizację Inżynieria Medyczna zostaje podjęta, na podstawie pozytywnego zweryfikowania przez Wojewodę Mazowieckiego wymagań formalnych niezbędnych do podjęcia specjalizacji, przez Kierownik Studium. Studia są uruchamiane jeżeli zgłosi się i zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 kandydatów.
Opłaty
6000 zł za semestr, płatne w czterech ratach
Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy specjalisty Inżyniera Medycznego jest nadawany przez Dyrektora CEM po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego w CEM.