Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

Organizator
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem oraz Urząd Dozoru Technicznego
Adres

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

WWW
wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe
Kierownik

dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
tel. (22) 234 86 14
dominika.gradzka@pw.edu.pl

Informacja i zgłoszenia:
Sekretarz studiów

inż. Jerzy Rapcewicz
tel. (22) 234 86 15
jerzy.rapcewicz@pw.edu.pl

Składanie dokumentów w formie papierowej

mgr inż. Beata Grażulis
ul. Narbutta 86 pok. 107
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56

Charakterystyka

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, zawarte w Załącznikach do poszczególnych dyrektyw europejskich. Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń” jest poświadczeniem kompetencji dotyczących znajomości przepisów i układów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i uprawnia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkujących oraz używających maszyny i instalacje.

Studia powinny przygotować wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.

Czas trwania
Dwa semestry, 263 godzin zajęć.
Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.
Zasady naboru
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej na stronie: https://wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe/Zasady-naboru
Termin zgłoszeń
Termin składania dokumentów do 15 września
Opłaty
całość 8000 PLN (4000 jeden semestr)
Dodatkowe informacje

Zajęcia będą się odbywały w soboty i w niedziele (od godz. 8:15 do godz. 17:00).

Studia wznawia się okresowo, po zgłoszeniu minimum 20 kandydatów.