Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej
Adres

Al. Armii Ludowej 16, 00-636 Warszawa

WWW
www.spiwbk.il.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Michał Krzemiński

Charakterystyka

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie.

Studium przeznaczone jest dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych. Szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach kolejowych czy zarządzania projektami. Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu dróg szynowych, ich modernizacji oraz zarządzania projektami i planowania inwestycji w budownictwie kolejowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i komunikacji z otoczeniem.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z przygotowaniem, projektowaniem, realizacją i zarządzaniem projektami z zakresu modernizacji dróg szynowych.

Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia:

 • Konstrukcja nawierzchni kolejowej na modernizowanych liniach kolejowych
 • Konstrukcja podtorza kolejowego na modernizowanych liniach kolejowych
 • Układ geometryczny torów na modernizowanych liniach kolejowych
 • Podstawy technologii robót modernizacyjnych infrastruktury torowej
 • Modernizacja kolejowych obiektów inżynieryjnych
 • Podstawy modernizacji infrastruktury trakcyjnej na liniach kolejowych
 • Podstawy modernizacji urządzeń sterowania ruchem pociągów (SRK)
 • Interoperacyjność kolei w Unii Europejskiej
 • Przepisy prawne związane z projektowaniem infrastruktury kolejowej
 • Przetargi
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim w budownictwie
 • Ryzyka kontraktowe w budownictwie
 • Kosztorysowanie i harmonogramowanie w budownictwie
 • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 192 godziny
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.
Termin zgłoszeń
Do końca września danego roku kalendarzowego. Może być przedłużony na październik.
Planowany termin rozpoczęcia edycji: październik/listopad danego roku kalendarzowego.
Opłaty
7800 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Al. Armii Ludowej 16, 00-636 Warszawa

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
tel.: +48 698 864 294
e-mail: spiwbk@il.pw.edu.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty(paszport w przypadku osób z poza Polski) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz podpisaną umowę (dokumenty dostępne na stronie internetowej  studiów podyplomowych oraz w punkcie rekrutacyjnym)

Planowany termin rozpoczęcia edycji: październik danego roku kalendarzowego.