Znak Politechniki Warszawskiej

Interdyscyplinarny BIM - studia międzywydziałowe

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej - wydział wiodący
Wydział Architektury - wydział współpracujący
Adres

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
ul. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel: +48 22 234 6291
e-mail: sp.ibim@pw.edu.pl

WWW
www.ibim.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Ireneusz Czmoch

Charakterystyka

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy - architektów, konstruktorów budowlanych, projektantów instalacji, chcących wykorzystywać technologię BIM zarówno w projektowaniu wielobranżowym, jak i w trakcie realizacji inwestycji z pomocą narzędzi i procesów BIM.

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do:

  • Systematycznego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie stosowania technologii BIM 3D+ poprzez stworzenia warunków dobrej i efektywnej współpracy z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
  • Dbania o jakość pracy, terminowego i starannego koordynowania prac na modelem BIM 3D+ ze stronami zewnętrznymi, takimi jak inwestorzy, wykonawcy i dostawcy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Efektywnej współpracy i sprawnego stosowania narzędzi i technik BIM wspomagających projektowanie, koordynację i realizację budowy.
  • Wykorzystania popularnych systemów do modelowania architektury, konstrukcji oraz instalcji.
  • Poprawnego tworzenia modeli BIM 3D+, które zostały prawidłowo skoordynowane ze wszystkimi stronami procesu projektowo-wykonawczego.
  • Definiowania, planowania i organizacji procesu inwestycyjnego przy wykorzystaniu technologii BIM.
  • Specyfiki wzorów umów na realizację prac (projektowych lub wykonawczych) z pomocą narzędzi BIM oraz ramowymi zasadami komunikacji i koordynacji.
Czas trwania
256 godz. - 16 zjazdów, zajęcia w soboty i niedziele
Harmonogram zjazdów na stronie: www.ibim.pw.edu.pl
Zasady naboru
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po dostarczeniu kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych.
Termin zgłoszeń
Aktualna informacja na stronie: www.ibim.pw.edu.pl
Prosimy o kontakt z organizatorem studium na mail: sp.ibim@pw.edu.pl
Opłaty
9 500 zł (za 2 semestry)