Znak Politechniki Warszawskiej

Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Adres

ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel.: (22) 234 1585, (22) 234 7597
tel/fax.: (22) 234 1585

Sekretarz studium:

mgr Magdalena Woźniak
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 414a
e-mail: magdalena.wozniak1@pw.edu.pl
tel. (22) 234 5351

WWW
http://www.is.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej. 
 
W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych: hydraulika, chemia wody i ścieków, biologia, biotechnologia oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych: współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi, odnowa wody, polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski, standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO. 
 
Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy. Temat pracy końcowej uczestnik Studiów wybiera samodzielnie, ale po akceptacji Kierownika Studiów. Jako dokument poświadczający ukończenie studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz. 279.

Czas trwania
2 semestry (210 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Opłaty
4500 zł
Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Praca końcowa: ostatnie zajęcia Studiów poświęcone są prezentacji przygotowanej pracy końcowej. Praca powinna być złożona na płycie.
Zajęcia odbywają się: piątek, sobota (12 zjazdów), w godz. 10:00-18:00.