Znak Politechniki Warszawskiej

Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja

Organizator
Wydział Elektryczny
Adres

Sekretariat Studium Podyplomowego:

Politechnika Warszawska
Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Gmach Elektrotechniki pok. 216
tel./fax.: (22) 234-73-50

Małgorzata Kruszewska, e-mail: malgorzata.kruszewska@ee.pw.edu.pl

WWW
http://zwnike.iem.pw.edu.pl/pie
Kierownik

dr inż. Konrad Sobolewski, e-mail: konrad.sobolewski@pw.edu.pl , tel. (22) 234 7856

Charakterystyka

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PREZENTOWANYCH ZAGADNIEŃ:

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych
 2. Układy zasilania elektrycznego - urządzenia i aparatura zabezpieczająca
 3. Jakość energii elektrycznej
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach
 7. Instalacje i systemy występujące w tzw. "inteligentnych budynkach"
 8. Energooszczędne napędy przemiennikowe
 9. Automatyka i sterowanie
 10. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy
 11. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych
 12. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń
 14. Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych
 15. Panel dyskusyjny
 16. Seminarium zaliczeniowe
Czas trwania
Zjazdy będą odbywały się w weekendy (piątek-sobota) w terminach nie pokrywających się z terminami zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Przewiduje się po 7 zjazdów w każdym semestrze. Rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym jest planowane w połowie października, a w semestrze letnim na początku marca.
Zasady naboru
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju.
Termin zgłoszeń
Rekrutacja elektroniczna zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/.
Opłaty
7000 zł
Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas jeśli zgłosi się minimum 12 uczestników.