Znak Politechniki Warszawskiej

Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej

Organizator
Wydział Architektury
Adres

00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, p. 207
tel.: (22) 621-82-81, 0-603 768141, 628-53-70
fax: (22) 621-82-81
e-mail: andrzej.zalewski2205@gmail.com; szary@arch.pw,edu.pl

WWW
Kierownik

prof. dr hab. Andrzej Gawlikowski
z-ca dr hab. inż. Andrzej Zalewski

Charakterystyka

Studium przeznaczone jest dla absolwentów różnych kierunków studiów wyższych związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną. Celem studium jest uzupełnienie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do egzaminu na uprawnienia urbanistyczne. Przedmioty podstawowe: prawodawstwo urbanistyczne, teoria urbanistyki, programowanie rozwoju i polityka przestrzenna, transport, infrastruktura techniczna, ekonomika urbanistyki i gospodarki przestrzennej, rozwój gospodarczy gmin, ekologia, socjologia miasta, planowanie regionalne, współczesne problemy projektowania urbanistycznego, ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja urbanistyczna, prace studialno - projektowe, seminaria i konsultacje. Zaliczenia studium na podstawie zdanego egzaminu końcowego, przedstawienia i obrony pracy studialno - projektowej.

Czas trwania
Studium trwa 1 rok (2 semestry).
Program studium obejmuje 320 godzin zajęć. Przewiduje się dziesięć czterodniowych sesji po 32 godz. (od środy do soboty).
Zasady naboru
Zgłoszenie.
Termin zgłoszeń
Rozpoczęcie następnego kursu przewidziane jest 15 października br.
Opłaty
Koszt kursu wynosi w roku ak. 2016/2017 - 6760 zł. Przewiduje się zniżki od opłaty zasadniczej: 5% -dla 5 pierwszych osób.
Dodatkowe informacje

Studium współpracuje z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Urzędami Wojewódzkim i Miejskim w Warszawie, Instytutami Zaopatrzenia w Wodę, Ciepłownictwa i Wentylacji PW, Politechnikami Krakowską i Łódzką, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Instytutem Gospodarki Mieszkaniowej, firmami consultingowymi: np. DHV Polska oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich. Miła, koleżeńska i twórcza atmosfera oraz możliwość poznania specjalistów z różnych części kraju zachęcają do zapisu na nasze studium.

Zgłoszenie co najmniej 2 osób z tego samego środowiska /najlepiej różnych profesji/ jest dodatkowo cenne, ze względu na fakt, że prowadzone przez Słuchaczy prace projektowo-studialne wykonywane są przez kilkuosobowe zespoły interdyscyplinarne pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych naszej uczelni. Dzięki udziałowi min. 2 osób z tego samego środowiska można łatwiej i efektywnej wybrać temat, a następnie go wykonać z większym zaangażowaniem, ze względu na możliwość przyszłego wykorzystania w prowadzonej działalności w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej.