Znak Politechniki Warszawskiej

MBA Kaizen Industry 4.0

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa ul. Koszykowa 79

tel.(fax): 22 234 70 89 mbakaizen@biznes.edu.pl

WWW
https://www.biznes.edu.pl/mba-kaizen
Kierownik

Mariusz Bryke - Opiekun merytoryczny programu MBA Kaizen Industry 4.0

Charakterystyka

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych.

Studia MBA Industry 4.0 adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami na produkcji.

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA Industry 4.0 powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Inżynierii Produkcji PW oraz Kaizen Institute. Zajęcia zaplanowane zostały w piątki po południu i soboty w sposób umożliwiający uczestnictwo nie kolidujące z czasem pracy.

Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie:

· Dlaczego warto wdrażać w Organizacji Industry 4.0

· Jakie znaczenie dla polskich MŚP ma Industry 4.0

· Czemu trzeba poprzedzać stosowanie Industry 4.0 wdrażaniem Kaizen/Lean

· Jakie technologie Industry 4.0 stosujemy. Jak to robić w polskich firmach

· Jak uzasadniać rachunek koszty vs. zyski w przypadku wdrażania Industry 4.0

· Dlaczego warto budować kulturę ciągłego doskonalenia w całej organizacji zamiast wdrażać wybrane narzędzia

· Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę całej organizacji pod kątem efektywności procesów

· Zintegrować Kaizen i Przemysł 4.0 w celu osiągnięci przewagi konkurencyjnej na rynku

· Rozumieć otaczającą rzeczywistość makroekonomiczną i jej wpływ na prowadzenie biznesu

· Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach,

· Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem,

· Powiązań między nowoczesnymi technologiami i światem wartości a zrównoważonym rozwojem firmy,

· Funkcjonowania w konkurencji przestrzeni międzynarodowej

Czas trwania
3 semestry
Zasady naboru
Osoby aplikujące powinny posiadać co najmniej wyższe wykształcenie, a także 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku posiadania tytułu licencjata lub 3 lata w przypadku posiadania tytułu magistra. O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje kierownik merytoryczny.
Termin zgłoszeń
wrzesień br.
Opłaty
33 000 zł
Dodatkowe informacje

MBA Kaizen Industry 4.0 powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0.

Cześć zajęć realizowanych jest w firmach produkcyjnych. Dzięki temu słuchacze zdobywają wiedzę popartą doświadczeniem, na przykład poprzez wizytę w fabryce firmy Siemens w ramach zajęć na temat digitalizacji w przemyśle. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość przyjrzeć się jak funkcjonują czołowe przedsiębiorstwa wdrażające narzędzia KAIZEN, Lean, WCM, poznać ich procesy, a także uczestniczyć w ćwiczeniach i symulacjach w rzeczywistym środowisku pracy.

* * *

Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje: świadectwo ukończenia na Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Kaizen Industry 4.0 wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Partnerów Programu - Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Kaizen Institute. Uczestnicy otrzymają również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora Politechniki Warszawskiej i Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, w zgodzie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Osobom posiadającym certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen po spełnieniu wymagań formalnych zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat Menedżera Kaizen.