Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

 

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. poniżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
  5. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

 

 
 

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 97,81 kB)

Postępowanie z dyplomem I stopnia uzyskanym poza polskim systemem edukacji 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 121,33 kB)

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 339,54 kB)

Zobowiązanie absolwenta innej uczelni do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia II stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 442,19 kB)