Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021 należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. 
 4. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
 5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – studia w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie; konkurs ten ma dwie edycje: na studia od października 2020 r. oraz na studia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, rozpoczynających się od lutego 2021 r.,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz. W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez poszczególne komisje decyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną, na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się.

Możliwość przyjęcia poza normalną procedurą kwalifikacyjną nie dotyczy studiów na Wydziale Architektury.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się poniżej w załączniku), lub
 • maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • maturę IB/EB, lub
 • wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 Osoby, które z sukcesem przejdą procedurę kwalifikacji na studia, po dostarczeniu wymaganych dokumentów, odbiorą zawiadomienie o wpisaniu na listę studentów odpowiedniego wydziału i kierunku studiowania. Pozostali kandydaci otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia z uzasadnieniem tej decyzji.

Od decyzji komisji rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wpisaniu na listę lub decyzji o nieprzyjęciu na studia. Ewentualne odwołanie do Rektora należy złożyć za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Jeżeli, skutkiem odwołania się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nastąpiła zmiana wyników egzaminu maturalnego, to istnieje możliwość zmiany decyzji o przyjęciu na studia, jeżeli tylko poprawione wyniki egzaminu do takiej decyzji upoważnią. Kandydat chcący skorzystać z tej możliwości powinien złożyć odwołanie do Pełnomocnika ds. Rekrutacji na Studia, z dołączoną decyzją o zmianie wyników matury lub poprawionym świadectwem. Kandydat zostanie zakwalifikowany na miejsce, które otrzymałby w normalnej procedurze decyzyjnej przeprowadzanej w podstawowym  terminie, gdyby uwzględniono nowe wyniki egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy nowa decyzja dotyczyć będzie kandydata, który odebrał już zawiadomienie o wpisaniu na listę, zostanie ono skorygowane, a dokumenty kandydata przeniesione przez Uczelnię na wydział nowego zakwalifikowania.

 

UWAGA: Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

 
 

Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 6,55 MB)

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 94,77 kB)