Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia, oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100.

Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chcą z nich skorzystać, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć. Zgłoszenie to zostanie ostatecznie zaakceptowane po przedstawieniu, do dnia 7 lipca, właściwego zaświadczenia lub dyplomu w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Dyplom (laureata/finalisty) wydany przez Komitet Główny Olimpiady, Turnieju lub Konkursu, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacyjnym powinien być dostarczony bezpośrednio do Biura ds. Przyjęć na Studia (kserokopia) lub przesłany poprzez IKR w postaci skanu z równoległym e-mailowym powiadomieniem o tym fakcie Biura. Dopuszcza się przekazanie dyplomu także e- mailem (rekrutacja.bps@pw.edu.pl) z tematem olimpiada.

Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z wyraźnym podaniem obu otrzymanych numerów kandydata.

Niedostarczenie dokumentów, w podanych wyżej terminach, spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.

Kandydaci biorący udział w rekrutacji na semestr letni 2020/21 (studia rozpoczynające się od lutego 2021 r.) zobowiązani są do załączenia na IKR skanów wyżej wymienionych dokumentów do przedostatniego dnia trwania zapisów. Do tego terminu należy także e-mailowo poinformować o tym fakcie Biuro ds. Przyjęć na Studia.

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały dyplomów/zaświadczeń należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w trakcie składania dokumentacji.

 

 
 

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 558,86 kB)