Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2020/2021

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture) w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 czerwca początek rejestracji (zapisów internetowych)
7 lipca  koniec składania zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych oraz dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
9 lipca koniec rejestracji (zapisów internetowych), wniesienia opłaty rekrutacyjnej, dokonywania korekt na IKR i samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
10 lipca koniec składania dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami)
15 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
16 lipca początek składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
20 lipca koniec składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
koniec możliwości zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
21 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
22 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
24 lipca koniec składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji
koniec możliwości zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji (do godz. 15:00) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
27 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
28 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na Wydział nowej kwalifikacji)
29 lipca koniec składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w III turze kwalifikacji
3 grudnia  początek rejestracji (zapisów internetowych) kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021 r.
5 stycznia 2021 r. koniec rejestracji (zapisów internetowych) kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021 r.
27  stycznia 2021 r. początek ewentualnych zapisów uzupełniających kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021r.
31 stycznia 2021 r. koniec ewentualnych zapisów uzupełniających kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021 r.

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia na kierunku Architektura w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
6 maja początek rejestracji (zapisów internetowych) na studia stacjonarne i niestacjonarne
25 maja koniec rejestracji (zapisów internetowych) i wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
6 czerwca sprawdzian predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin, wydrukowanej z IKR )
9 czerwca przekazanie przez IKR wyników ze sprawdzianu predyspozycji
7 lipca koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
koniec składania tzw. starych matur i certyfikatów językowych
10  lipca koniec składania dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami)
15 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne oraz przesłanie pozostałym kandydatom informacji na konta IKR o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne
początek składania na IKR deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
16 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne
koniec składania na IKR deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
17 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
20 lipca dzień składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne (godz.9:00-15:00)
koniec składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne (I tura)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia na kierunku Architecture (studia w języku angielskim) w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
6 maja początek rejestracji (zapisów internetowych)
25 maja koniec rejestracji (zapisów internetowych),wniesienia opłaty rekrutacyjnej i dokonywania korekt na IKR
1 czerwca przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
5 czerwca koniec załączania przez kandydatów na koncie IKR opracowanego samodzielnie zadania
16 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
22 czerwca początek rozmów kwalifikacyjnych
26 czerwca koniec rozmów kwalifikacyjnych
1 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
2 lipca początek załączania na koncie  IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów
24 sierpnia koniec załączania na koncie IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów
7 września ogłoszenie listy przyjętych warunkowo (warunkiem jest dostarczenie do dnia 1 października oryginałów wymaganych dokumentów)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1  czerwca początek rejestracji (zapisów internetowych)
17 lipca koniec zapisów, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, dokonywania korekt na IKR i samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
koniec składania zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami)
21 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
22 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
24 lipca koniec składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
koniec możliwości zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
27 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
28 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali już zakwalifikowani w I turze i dostarczyli swoje dokumenty,  ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
29 lipca koniec składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w II turze kwalifikacji