Znak Politechniki Warszawskiej

Najczęściej zadawane pytania, czyli FAQ

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

REJESTRACJA

W jaki sposób należy wybrać programy studiów w formularzu rejestracyjnym?
Kandydat w formularzu zgłoszeniowym (konkurs wspólny) wybiera jeden kierunek podstawowy. Może również podać dodatkowo do 4 opcjonalnych programów, których studiowaniem byłby zainteresowany w przypadku braku możliwości przyjęcia na program podstawowy. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Kierunki opcjonalne muszą być uszeregowane według preferencji kandydata - od najwyższej do najniższej (na pierwszym miejscu preferencja najwyższa itd.). Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. Kolejność kierunków należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjęcia na określony kierunek nie będzie możliwości przeniesienia na kierunek o zadeklarowanym niższym priorytecie.
Dla kandydatów na kierunki z Wydziału Architektury organizowane są konkursy z odrębnymi zapisami - przeznaczonymi wyłącznie dla aplikujących na kierunek Architektura lub Architecture.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrane programy studiów?
Tak, w rekrutacji oprócz naboru na kierunek Architektura lub Architecture.
Kierunki studiów oraz ich kolejność można zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów. 

Nie pamiętam numeru kandydata. W jaki sposób ponownie mogę go uzyskać?
Numer kandydata można odzyskać w portalu zapisów podając nazwisko, adres e-mail i numer dokumentu tożsamości.
Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta bankowego.

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w czasie trwania rejestracji, w terminie zapewniającym jej dotarcie do PW najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Terminowe jej wpłynięcie jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie nie będzie brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

 

 

FOTOGRAFIA

Jaki typ zdjęcia jest wymagany?
Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej).
Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna fotografii. 
Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po zakwalifikowaniu. 

Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym? 
Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama jak ta, w formie papierowej, dostarczana po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

 

 

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?
W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego programu studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.
Kandydatom na kierunek Architektura punkty kwalifikacyjne zostaną natomiast naliczone z czterech przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy, przedmiot do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) i przedmiot do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) oraz z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?
Jeżeli zdawałeś maturę przed rokiem 2006 to skonsultuj się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12). 
Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2020 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur. Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR do dnia 9 lipca (Warszawa)/17 lipca (PW Filia w Płocku).

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?
Nie. Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?
Uzyskana olimpiada może być uznana tylko raz, w roku zdawania matury.
Laureaci i finaliści zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o uznawanej olimpiadzie do dnia 7 lipca (Warszawa)/17 lipca (PW Filia w Płocku) do Biura ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny PW, pok. 66) lub do przesłania zaświadczenia poprzez IKR w postaci skanu z równoległym e-mailowym powiadomieniem o tym fakcie Biura. Dopuszcza się przekazanie zaświadczenia także e-mailem na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.
Informację o posiadaniu uprawnień należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający określone kwalifikacje zawodowe na poziomie technika przy aplikowaniu na wyznaczone kierunki studiów?
Posiadacze uznawanych dyplomów, którzy aplikują na odpowiednie kierunki studiów i chcieliby uwzględnić średnią arytmetyczną z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (w miejsce wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru), zobowiązani są do dostarczenia uznawanego dyplomu do dnia 7 lipca (Warszawa)/17 lipca (PW Filia w Płocku) do Biura ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny PW, pok. 66) lub do przesłania zaświadczenia poprzez IKR w postaci skanu z równoległym e-mailowym powiadomieniem o tym fakcie Biura.
Informację o posiadaniu dyplomu (a nie świadectw cząstkowych) należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Czy jest wymagane poświadczenie znajomości języka angielskiego?
Tak. O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, lub
 • maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • maturę IB/EB, lub
 • wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 

KWALIFIKACJA NA STUDIA

W jaki sposób kandydaci informowani są o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia? 
Kandydaci otrzymują komunikat o przyjęciu na studia na swoje indywidualne konto rejestracyjne.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty?
Dokumenty należy dostarczyć po otrzymaniu na IKR informacji o zakwalifikowaniu. W komunikacie będą podane terminy dostarczenia dokumentów. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia  w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu).

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR. 
Dokumenty zostaną poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną. 
Informacje na temat dokumentacji dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem oświaty przedstawione są w zakładce Kandydaci z obcą maturą

Czy dokumenty można wysłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej?
Nie należy tego robić ze względu na krótki termin ich składania. Jeżeli kandydat decyduje się na takie rozwiązanie, robi to na własną odpowiedzialność. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę? 
Tak. Kandydat musi upoważnić daną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie pełnomocnictwa, które znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Składanie dokumentów

Co zrobić w przypadku braku możliwości dostarczenia w terminie i okazania dokumentu tożsamości?
Należy uzyskać wcześniej potwierdzoną kopię dokumentu tożsamości tj. wykonać jego kserokopię i poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. w szkole wydającej świadectwo czy w Urzędzie Gminy. Takie potwierdzenie można również wykonać w Biurze ds. Przyjęć na Studia.  

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego. Zakwalifikowany kandydat otrzymuje skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w momencie składania dokumentów.