Znak Politechniki Warszawskiej

Kandydaci z obcą maturą

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2020/2021 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzone w Warszawie:
  • pierwsza tura: 15 lipca 2020 r. do godz. 23:00, dostarczanie dokumentów od 16 lipca do 20 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 23:00, dostarczanie dokumentów od 22 lipca do 24 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 27 lipca 2020 r. do godz. 23:00, dostarczanie dokumentów od 28 lipca do 29 lipca do godz. 15:00.
  • na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku:
   • pierwsza tura: w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 23:00, dostarczanie dokumentów od 22 lipca do 24 lipca do godz. 15:00,
   • druga tura: w dniu 27 lipca 2020 r. do godz. 23:00, dostarczanie dokumentów od 28 lipca do 29 lipca do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia  w wyznaczonym powyżej terminie wymaganych dokumentów.
Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj), lub
 • maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • maturę IB/EB, lub
 • wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Certyfikat znajomości języka angielskiego, którego posiadanie zostało zadeklarowane w trakcie rejestracji, należy dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia do dnia 7 lipca w celu odznaczenia w systemie odpowiednich danych. Certyfikat można załączyć również poprzez konto IKR.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB,  zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:           

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu,
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji.

 

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, którzy posiadają dyplom IB lub EB dostarczają:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia swoich wyników ze świadectwa do dnia 8 lipca w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Kandydaci, którzy do tego terminu nie otrzymali jeszcze świadectw/dyplomów, mogą w ich miejsce przedstawić kserokopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu zawierającą oceny.W takim przypadku kandydat będzie immatrykulowany i otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów dopiero po przedstawieniu oryginału właściwego dokumentu na wydziale.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

UWAGA:
Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność,  otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w dziekanatach odpowiednich wydziałów lub salach przez dziekanaty wyznaczonych. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia oraz wykaz miejsc składania wymaganych dokumentów dostępny jest w zakładce Składanie dokumentów.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawiony został w zakładce Terminarz 2020/2021.

 

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

 

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy.
Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 392,21 kB)