Znak Politechniki Warszawskiej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią:

opłaty pobrane od maturzystów z roku 2020, którzy dokonali wpłat przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego i okazało się, że tego egzaminu nie zdali. Podstawę zwrotu opłaty stanowi wtedy zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu.

program, na który aplikował kandydat, nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych kandydatów.

Podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl do dnia 30 listopada 2020 r. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy załączyć również potwierdzenie dokonania wpłaty.