Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2021/2022 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • na kierunki studiów prowadzone w Warszawie:
  • pierwsza tura: w dniu 12 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 13 do 16 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00,
  • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00.
 • na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku:
  • pierwsza tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00,
  • druga tura: w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00.

 

Spis wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów, oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Dokumenty zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w dziekanatach odpowiednich wydziałów lub salach przez dziekanaty wyznaczonych. Miejsca te zostaną podane kandydatom wraz informacją o terminie składania oryginałów dokumentów, na stronie internetowej dla kandydatów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2021/2022 (pdf, 218,93 kB)

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku 2021/2022 

Szczegółowy harmonogram procesu rekrutacji i zasady obowiązujące w czasie przebywania na terenie Uczelni (uwzględniające specyfikę pomieszczeń Wydziału oraz wszelkie pozostałe informacje związane z organizacją zająć w roku akademickim 2021/2022) powinny zostać przekazane osobom przyjętym na studia przez dziekanaty Wydziałów w możliwie krótkim terminie, za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji.

Wydział Miejsce składania dokumentów
Administracji i Nauk Społecznych pokój
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Architektury pokój
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Gmach Chemii
Elektroniki i Technik Informacyjnych pokój
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
Elektryczny pokój
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Fizyki pokój
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
Geodezji i Kartografii pokój
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pokój
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Inżynierii Chemicznej i Procesowej pokój
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Inżynierii Lądowej pokój
Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Inżynierii Materiałowej pokój
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Inżynierii Produkcji pokój
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Gmach Nowy Technologiczny
Matematyki i Nauk Informacyjnych pokój
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa pokój
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
Mechatroniki pokój
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Samochodów i Maszyn Roboczych pokój
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Transportu pokój
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni
Zarządzania pokój
ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa

PW Filia w Płocku

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii pokój 
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18