Znak Politechniki Warszawskiej

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Politechnika Warszawska oferuje możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filii w Płocku. Uczelnia posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych jak i nietechnicznych.
Studia inżynierskie trwają 7-8 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.
Na kierunku Architektura prowadzone są od roku akademickiego 2020/21 jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej. Kończą się one uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. Trwają 12 semestrów.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

  • konkurs na studia na kierunku Architektura – studia jednolite magisterskie w języku polskim,
  • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
  • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
  • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Niektóre kierunki studiów anglojęzycznych wymagają dopłaty.

Pełen wykaz kierunków studiów znajduje się w zakładce Oferta studiów stacjonarnych 2021/2022.

Przed rozpoczęciem rejestracji dokładnie zapoznaj się z zasadami przyjęć na studia.

 

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):