Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

Studia niestacjonarne II stopnia na poszczególnych kierunkach studiów mogą rozpoczynać się w semestrze zimowym (od października) oraz w semestrze letnim (od lutego). Warunkiem koniecznym przyjęcia na te studia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów

Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium, działające według podanych dalej zasad.

Aby zostać przyjętym na studia II stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
  2. Do zakończenia terminu zapisów internetowych złożyć wymagane dokumenty (poprzez IKR),
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (patrz Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia),
  4. Dokonać opłaty za I semestr studiów (czesne) i odebrać zawiadomienie o wpisaniu na listę studentów,
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 366,04 kB)

Zobowiązanie absolewnta innej uczelni do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia II stopnia 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 3,79 MB)