Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

Studia niestacjonarne II stopnia na poszczególnych kierunkach studiów mogą rozpoczynać się w semestrze zimowym (od października) oraz w semestrze letnim (od lutego). Warunkiem koniecznym przyjęcia na te studia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów

Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium, działające według podanych dalej zasad.

Aby zostać przyjętym na studia II stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie,
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (patrz Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia),
  4. Dokonać opłaty za I semestr studiów (czesne) i odebrać zawiadomienie o wpisaniu na listę studentów,
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 339,54 kB)

Zobowiązanie absolewnta innej uczelni do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia II stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 442,19 kB)