Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo.
Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. Wymagają mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów.
Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.
Politechnika Warszawska oferuje naukę w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filii w Płocku.

Uczelnia prowadzi studia niestacjonarne jako:

  • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
  • studia w trybie zaocznym „na odległość” – przez Internet.

Nauka w trybie zaocznym organizowana jest  w formie „zjazdów” trwających piątku do niedzieli lub w formie czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Student ma możliwość bezpośrednich konsultacji z wykładowcami oraz uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych Wydziałach, zachęcamy zainteresowane osoby do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi dziekanatami Wydziałów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Kształcenie w PW prowadzone jest w ramach kierunków studiów. Na niektórych z nich, po określonym czasie studiowania, możliwy jest wybór specjalności. Wiąże się to ze studiowaniem według zróżnicowanych programów kształcenia dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała.

Zasady i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne prowadzone przez Internet są przedstawione na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW: www.okno.pw.edu.pl

UWAGA: Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani studiami niestacjonarnymi w Politechnice Warszawskiej powinni skontaktować się w sprawie zasad przyjęć z Centrum Współpracy Międzynarodowej.