Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i składanie dokumentów

Wyniki I tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia zostaną ogłoszone 11 lipca 2016 r. Każdy z kandydatów będzie mógł je zobaczyć na indywidualnym koncie około godziny 1700.

fot. KFF FOCUS

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia kandydaci zostaną zaproszeni do złożenia w terminie od 12 do 15 lipca wymaganych dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dokumentu tożsamości,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia anglojęzyczne na które obowiązuje częściowa odpłatność składają oświadczenie (dostępne w miejscu składania dokumentów) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2 składają kserokopię certyfikatu językowego.

 

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem oświaty zobowiązani są do złożenia, dodatkowo, następujących dokumentów (nie dotyczy posiadaczy IB/EB):

 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego świadectwa na język polski,
 • odpowiednio apostille lub legalizacja świadectwa,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu i in.),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego zaznaczonego na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (w przypadku, gdy jest wymagany).

 

Kandydaci ze świadectwem IB lub EB dostarczają:

 • kserokopia świadectwa o zdaniu egzaminu,
 • kserokopia dokumentu tożsamości,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty członków Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów.

Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Architektury – pokój 20,

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – pokój 111 i 112,

Wydział Elektryczny – pokój 133 w Gmachu Głównym,

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – pokój 124,

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – pokój 24,

Wydział Mechatroniki – pokój 118,

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – pokój 0.6,

Wydział Transportu – pokój 102NK,

Wydział Zarządzania – pokój 3.

Mapa z rozmieszczeniem wydziałów PW

Na pozostałe Wydziały dokumenty będą przyjmowane w Dużej Auli Gmachu Głównego przy Placu Politechniki 1. Dokumenty przyjmowane są w godzinach od 900 do 1500.

Wyniki I tury kwalifikacji na studia prowadzone w PW Filia w Płocku zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca.