Znak Politechniki Warszawskiej

Energetyka nowej generacji - nowość na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW

Nowo utworzony kierunek studiów magisterskich podwójnego dyplomowania jest efektem realizacji projektu w ramach programu KATAMARAN.

fot. freepik

fot. freepik

Partnerem projektu pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia – Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” jest Institute of Energy Savings and Energy Management of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Cele projektu to: intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń - edukacja na kierunkach energetycznych, wykorzystanie „best practices”, wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym danego kraju, zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania), zwiększenie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów.

Obecnie trwa rekrutacja, w lutym rozpoczną się zajęcia na nowym kierunku. Więcej informacji o jego programie można znaleźć na stronie wutkpiplatform.com/pl/studia.

W sprawach związanych z kierunkiem można się kontaktować z prof. dr. hab. inż. Konradem Świrskim (konrad.swirski@itc.pw.edu.pl).

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów ”, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18.