Zasady rekrutacji

Aby zostać studentem, należy:

  • Zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  • Zostać zakwalifikowanym w procedurze kwalifikacyjnej.
  • Po zakwalifikowaniu przedstawić (w wyznaczonym terminie) oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia oraz odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów.
  • Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  • Złożyć ślubowanie studenckie.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych (PK), która stanowi kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się (możliwości te nie dotyczą studiów na Wydziale Architektury).

Dodatkowo osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w języku angielskim muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych,
  • posiadają maturę IB/EB,
  • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej,
  • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Rekrutacją na studia na PW zajmuje się Biuro ds. Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl, (22) 234 7412.