Terminarz

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023
(na kierunki studiów rozpoczynające się od października 2022 r.):

 

Dla kierunków prowadzonych w Warszawie (oprócz kierunków z Wydziału Architektury):

Data Szczegóły procesu rekrutacji
6 czerwca – 6 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych, 
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
11 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
12 lipca – 15 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15.00 15 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 15 lipca)
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
19 lipca – 21 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 21 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 21 lipca)
22 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (do godz. 15.00 26 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)

 

Dla kierunku Architektura:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe) na studia stacjonarne jednolite
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
UWAGA! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
5 maja – 6 lipca samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
30 maja – 3 czerwca dostarczanie dokumentacji graficznej prezentującej zainteresowania kandydata (5 prac własnych)
4 czerwca sprawdzian uzdolnień i predyspozycji przeprowadzany w trybie zdalnym
14 czerwca ogłoszenie wyników na IKR oraz listy kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji i będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji polegającym na dostarczeniu wyników matur
11 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne jednolite (I tura)
12 lipca – 15 lipca przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15.00 15 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 15 lipca)
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
19 lipca – 21 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 21 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 21 lipca)
22 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 26 lipca)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury
 

Dla kierunku Architecture:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
UWAGA! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
30 maja przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
30 maja - 4 czerwca załączanie przez kandydatów opracowanego samodzielnie zadania
14 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
20 czerwca – 27 czerwca rozmowy kwalifikacyjne
1 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych warunkowo
2 lipca - 31 sierpnia załączanie na IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów - w tym certyfikatu językowego 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury
 

Dla kierunków prowadzonych w Filii PW w Płocku:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
6 czerwca – 13 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
19 lipca – 21 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15.00 21 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 21 lipca)
22 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 26 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na kierunek nowej kwalifikacji)