Zasady rekrutacji

Aby zostać studentem, należy:

  • Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia, terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  • W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  • Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  • Dokonać opłaty za pierwszy semestr studiów.
  • Złożyć ślubowanie studenckie.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem edukacji lub studiów tj. poza szkołą średnią lub  wyższą (uzyskanych np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat itd.).

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, ubiegającej się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia określonym dla danego modułu kształcenia, występującego w programie studiów. Oznacza to sprawdzanie przez Uczelnię faktycznych umiejętności, kompetencji i wiedzy, a nie przedłożonych dokumentów (certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd.).

Postępowanie takie prowadzone jest na wniosek osoby zainteresowanej – kandydata na studia. Jest to usługa edukacyjna świadczona odpłatnie.

Rekrutacją na studia na PW zajmuje się Biuro ds. Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl, (22) 234 7412.