Zasady rekrutacji

Aby zostać studentem, należy:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość.