Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja socjalna

Wszystkie świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązującym w Politechnice Warszawskiej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym zarządzeniem nr 20/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie i regulaminie zakładowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści PW, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 roku życia), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach PW, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2019.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane lub przesyłane pocztą lub przez Portal Pracowniczy SAP do Działu Socjalnego na drukach obowiązujących w 2020 roku, dostępnych na stronie Politechniki Warszawskiej https://www.pw.edu.pl/Pracownicy/Sprawy-socjalne/Dokumenty-i-wnioski Godziny przyjęć interesantów Działu Socjalnego uległy zmianie w związku ze skróconym czasem pracy: od poniedziałku do piątku w pok. nr 109, 111, 113, 115 w godzinach 930 - 1300.

Wszystkie wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. Prosimy o składanie kompletnych wniosków, gdyż tylko takie mogą zostać zaopiniowane i rozpatrzone. 

Zakres świadczeń socjalnych jest następujący:

  1. pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
  2. pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
  3. pomoc rzeczowa wykupiona przez PW,
  4. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych,
  6. dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze) i organizowanych przez PW (wycieczki w ramach współpracy PW z Politechniką w Kijowie),
  7. pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz budowę domu jednorodzinnego.

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie pracownika przekraczający kwotę 5559 zł, a w rodzinie emeryta 4537 zł zwalnia z obowiązku wypełniania oświadczenia o przychodach.  

W przypadku korzystania ze skierowania do ośrodków PW dofinansowanie zwiększa się o 20% (pobyt co najmniej 14 dób hotelowych) lub o 15% (pobyt od 6 do 13 dób hotelowych).

Dofinansowanie wycieczek  organizowanych w PW

Osoby uprawnione mogą uzyskać dofinansowanie  wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych PW lub organizowanych w PW oraz indywidualnych pobytów wycieczkowych  w ośrodkach wypoczynkowych PW. Maksymalny czas pobytu na wycieczce wynosi 5 dób hotelowych.  Dofinansowanie w zależności od przychodu na osobę w rodzinie wynosi 50%  lub 60% kosztu każdej wycieczki. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie imiennych rachunków. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 480 zł w roku 2020.

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

W przypadku imprez wykupionych w Ognisku TKKF „Politechnika” osoby uprawnione wnoszą ulgową odpłatność i nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób uprawnionych wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60%  poniesionych kosztów. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 960 zł w roku 2020.

Dofinansowanie imprez kulturalnych

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione biletów na imprezy kulturalne wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60%  poniesionych kosztów. Dofinansowanie biletów dystrybuowanych przez Dział Socjalny i organizacje związków zawodowych wynosi 50% ceny biletu. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie jednorazowo do dwóch biletów na imprezę kulturalną. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 720 zł w roku 2020.

Pożyczki na cele wymienione w pkt 1-7 mogą być udzielone pod warunkiem zgromadzenia i udokumentowania przez pożyczkobiorcę co najmniej 50% wkładu własnego. Maksymalna wysokość tych pożyczek wynosi 55.000 zł w roku 2020. Pożyczka może być przyznana po uprzednim spłaceniu wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Pożyczki na drobne remonty mieszkań i domów mogą być udzielane po spłaceniu wcześniej zaciągniętej pożyczki. Maksymalna wysokość pożyczek na remonty wynosi 22.000 zł w roku 2020.