Informacje dla badaczy

Gdzie szukać informacji związanych z obsługą działalności badawczej na PW?

Zespół ds. Nauki – zajmuje się obsługą administracyjną działalności naukowej na PW, m.in. koordynacją obsługi administracyjnej rad naukowych dyscyplin, stypendiami naukowymi (w tym stypendium dla wybitnych młodych naukowców), nagrodami Rektora dla nauczycieli akademickich oraz innymi nagrodami i konkursami naukowymi, programami i przedsięwzięciami ministra odpowiedzialnego za naukę, grantami dla studenckich kół naukowych.

Centrum Obsługi Projektów – odpowiada za obsługę administracyjną i organizacyjną oraz wsparcie w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych. Zakres działania COP PW obejmuje zadania:

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – to projekt, w ramach którego prowadzone są programy m.in. wspierające działalność naukową na PW.

Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi – zajmuje się opiniowaniem zgodności projektów badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi oraz wykorzystujących dane osobowe z zasadami etyki.