Znak Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW

Repozytorium PW powołane zostało Uchwałą Senatu  nr  026/XLVIII/2012 dnia 21 listopada 2012 r.  Uchwała zobowiązuje pracowników PW do rejestracji i archiwizacji utworów powstałych po 1 stycznia 2013 r., a także ich udostępniania.

Repozytorium jest integralną częścią Bazy Wiedzy PW. Główne funkcje repozytoriumto : ewidencja publikacji, archiwizacja i udostępnianie treści. Oferuje dostęp do pełnych tekstów, a jeśli to niemożliwe, to linki (DOI, URL) do tekstów źródłowych. Natomiast cała Baza Wiedzy PW ma szereg  dodatkowych danych i funkcji, które pozwalają na pełniejszą analizę zasobów repozytorium oraz uławiają jego funkcjonowanie.

Baza (repozytorium) zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.  W całym systemie dostępne są takie funkcje jak automatyczny system parametryzacji i raportowania, a także rozbudowane dane o czasopismach i konferencjach naukowych, poszerzone informacje o pracownikach PW i ich aktywności zawodowej, sumaryczne dane o jednostkach PW. System umożliwia wyszukiwanie tematyczne ekspertów na podstawie ich zarejestrowanego w bazie dorobku naukowego.  

Jako najważniejsze cele funkcjonowania Bazy Wiedzy PW (a w niej Repozytorium) przyjęto:

  • rejestrowanie dorobku pracowników Uczelni , doktorantów i studentów oraz  jednostek organizacyjnych PW;
  • dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania Uczelnią;
  • dostarczanie danych (raportów) do zewnętrznych systemów zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym;
  • udostępnianie informacji o dorobku PW oraz tekstów utworów, w zakresie określonym umowami autorskimi;
  • gromadzenie cyfrowej wersji utworów stanowiących dorobek PW;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i wieloletniej archiwizacji gromadzonych w systemie danych.

Działanie  Bazy Wiedzy PW reguluje zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. Autorzy zobligowani są do składania elektronicznych wersji publikacji, udostępnianych w repozytorium  na zasadzie nieodpłatnych licencji niewyłącznych CC-BY-NC. Przyjęty model nieograniczonego udostępniania opublikowanych utworów określany jest mianem zielonej drogi (z ang. green open access). W uzasadnionych przypadkach treści mogą być tylko w dostępie lokalnym lub tylko archiwizowane. W takim przypadku autorzy składają oświadczenie licencyjne (załącznik do zarządzenia Rektora). Lista redaktorów wydziałowych upoważnionych do wprowadzania danych do bazy Wiedzy PW  znajduje się  na stronie: repo.bg.pw.edu.pl

System działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, powstałym w Instytucie Informatyki WEiTI PW w ramach projektu SYNAT.  Biblioteka Główna PW jest odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Bazy Wiedzy PW. Wdrożenie systemu dla całej PW rozpoczęto w 2013 r. Do sprawozdania Rektora za rok 2013  przekazano informacje o 4 189 utworach pracowników PW zarejestrowanych w Repozytorium PW za ten rok, z czego 12 % ma załączone pełne teksty. Aktualne dane statystyczne dotyczące zawartości bazy: repo.bg.pw.edu.pl

Więcej informacji o całej Bazie Wiedzy, w tym o  Repozytorium,  jest dostępne w informacjach na stronie Bazy Wiedzy: repo.bg.pw.edu.pl