Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1

fot. BPI

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka. 

Podstawowym celem grantów badawczych konkursu SzIR-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie ID-UB, do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach i konferencjach naukowych (tj. za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW),
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych lub krajowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi  zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej,
  4. opracowanie nowatorskich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji  i robotyce możliwych do wdrożenia do praktyki, a szczególnie nadających się do opatentowania.

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu SzIR-1 powinna dotyczyć badań z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki. Centrum POB-SzIR dąży do stworzenia technologii umożliwiających skonstruowanie robota kompana, ale nie wyklucza to finansowania innych prac badawczych dotyczących sztucznej inteligencji i robotyki.

Projekt może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny czas realizacji projektu nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2021 r.

Wnioskodawcą, a zarazem kierownikiem projektu, może być jedynie pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum POB-SzIR. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant w ramach konkursu SzIR-1.

Wniosek o grant składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej do Centrum POB-SzIR na adres e-mail: pob.air@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Wnioski o granty ocenia Rada Naukowa Centrum POB-SzIR.

Ocena wniosków jest dwuetapowa.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania wniosków.

Regulamin konkursu SzIR-1 (pdf, 127,51 kB)
Załączniki do regulaminu konkursu POB SzIR-1 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 33,04 kB)