Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwszy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1

fot. pixabay

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1 oferowane przez Centrum Badawcze POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (Centrum POB-CyberAD).

Podstawowym celem grantów badawczych konkursu CyberiADa-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie ID-UB, do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach i konferencjach naukowych (tj. za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW), najlepiej z listy rekomendowanych czasopism i materiałów konferencyjnych z pierwszego decyla wg CiteScore bazy Scopus, umieszczonej w załączniku 5,
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych lub krajowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej,
  4. opracowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i analizy danych możliwych do wdrożenia do praktyki, a szczególnie nadających się do opatentowania i komercjalizacji.

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu CyberiADa-1 musi dotyczyć badań z zakresu cyberbezpieczeństwa, bądź analizy danych.

Projekt może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Wnioskodawcą, a zarazem kierownikiem projektu, może być jedynie pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum POB-CyberAD.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant w ramach konkursu CyberiADa-1.

Wniosek o grant składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz skan) do Centrum POB-CyberAD na adres e-mail: pob.cyberad@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 1 czerwca 2020 roku o 23:59.

Maksymalny czas realizacji projektu nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2021 roku.

Wnioski o granty ocenia Rada Naukowa Centrum POB-CyberAD.

Ocena wniosków jest dwuetapowa.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania wniosków.

Wniosek do konkursu CyberiADa-1 (wersja edytowalna) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 55,01 kB)
Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu CyberiADa-1 (wersja edytowalna) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 61,19 kB)